Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ


                       Ανακοίνωση
  Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια του Δήμου Δωρίδας (ΑΔΑ: 67ΘΠΩ9Ζ-ΨΟΕ) η περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, Ξενώνα Πενταγιών, που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταγιών της Δ.Ε. Βαρδουσίων, λιθόκτιστου κτιρίου,
επιφάνειας 285,44 τ.μ. το οποίο αναπτύσσεται σε δύο (2) ορόφους, ισόγειο  και α’ όροφο ενώ διαθέτει  και    υπόγειο,  με  ελάχιστο  όριο  πρώτης  προσφοράς  (κατώτερο  μηνιαίο  μίσθωμα) 180,00 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) χρόνια.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στο Λιδωρίκι, την 2α  Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου, κατά τις    εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Πληροφορίες : Ευθύμιος Μπάκας
Τηλέφωνο: 22663 50118
FAX: 22660 22390
Αντίγραφο   της   διακήρυξης   με   αριθμό   πρωτοκόλλου   3357/31-3-2016  & ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩ9Ζ-Σ64 αναζητείται ηλεκτρονικά ή χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος Τ.Κ. 33 053 Λιδωρίκι.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου