Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (με 48 θέματα!...)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άμφισσα 04 / 03 /2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                            ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ. πρωτ. 5275
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 40/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 2. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 41/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 3. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 42/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 4. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 43/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 5. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 44/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 6. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 45/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 7. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 46/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 8. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 47/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 9. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 48/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 10. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 49/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 11. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 50/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 12. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 51/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 13. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 52/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 14. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 53/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 15. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 54/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 16. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 55/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 17. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 56/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 18. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 57/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 19. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 58/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 20. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 59/2016 απόφασης του Δημ. Σ Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 60/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 21. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 61/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 22. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 62/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 23. Eπικύρωση (ορθή επανάληψη) της αριθ. 63/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που λήφθηκε στο αριθ. 4/24.02.2016 κατεπείγον πρακτικό.
 24. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής καταστροφής ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Εισηγήτρια: κ. Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 25. Καθορισμός και έκδοση αδειών υπαίθριου εμπορίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014 (Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Λούρμπα, προϊσταμένη Τμ. Εμπορίου).
 26. Λήψη απόφασης περί μη επανασύστασης Δημοτικής Αστυνομίας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Α.Μ. 68/2009) π. ΤΥΔΚ Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΣΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 30. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 31. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 32. Διάθεση πίστωσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 33. Διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 34. Έγκριση Έκθεσης 4ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 35. Έγκριση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην ΟΠΑΑΧ- LEADER). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 36. Έγκριση καταβολής αξίας εταιρικής μερίδας – ορισμός εκπροσώπων Γενικής Συνέλευσης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 37. Λήψη απόφασης έγκρισης μονοδρόμησης της οδού Α.& Ι. Συγγρού στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 38. Λήψη απόφασης σύνταξης μελέτης διαβάσεων πεζών στην Δ.Κ. Άμφισσας (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 39. Λήψη απόφασης σήμανσης της δημοτικής οδού Υλαίθου στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 40. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Ιωάννη Φουσέκη. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομίας).
 41. Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δελφών έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής).
 42. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το κληροδότημα Ε. Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 43. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το κληροδότημα Χ.Μαχαιρά (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ .Κληροδοτημάτων).
 44. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το κληροδότημα Λ. Μοσκαχλαϊδή  (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 45. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το κληροδότημα Ν. Σέββα  (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 46. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το κληροδότημα Κ. Παπαβιέρου (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 47. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών & εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 48. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Δελφών.. (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου