Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ : ΦΟΥΣΚΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ...Γαλαξίδι 6 Απριλίου 2015
Ανοιχτή Επιστολή
«Οφειλή του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου»

Αγαπητοί συμπατριώτες, επειδή από το Μάϊο του 2011 πολλά έχουν γραφεί για το παραπάνω θέμα , τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε εφημερίδες και λέγονται ακόμη από ένα αριθμό κατοίκων που σιγοψιθυρίζουν με υπονοούμενα ενώ άλλος αριθμός θεωρεί το θέμα ότι έχει κλείσει και δεν πρέπει να το ανασύρουμε , θα μου επιτρέψετε να σας καταγράψω το ιστορικόν της υπόθεσης με τις επισημάνσεις μου ώστε να ενημερωθείτε πλήρως .
- Το Μάϊο του 2011 το ΣΔΟΕ , μετά από καταγγελία ιδιώτη ,τον Ιούνιο του 2010 , προέβη σε έλεγχο του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου. Για τις παραβάσεις που δια-πιστώθηκαν , επιβλήθηκε πρόστιμο αξίας 75.600,00€ . Μετά την επιβολή του προστίμου έγιναν πολλές …αναφορές για το υπερβολικό ύψος του προστίμου σε σχέση με την παράβαση – εξοντωτικό μάλιστα χαρακτηρίζεται από την εφημερίδα το Γαλαξείδι στον αρ. φύλλου 696 τον Ιούνιο του 2013 - , με σύγχρονη προσπάθεια μετριασμού έως μηδενισμού της σοβαρότητας της υπόθεσης αφού επρόκειτο για κάποιες φωτοτυπημένες αποδείξεις . – Στην εφημερίδα το Γαλαξίδι , Αύγουστος του 2013 αρ. φ. 697 , δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Επιτροπής του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου του Γαλαξιδίου της 19 Ιουλίου 2013 . Για το θέμα του προστίμου αναφέρει ότι ο Δήμος Δελφών έχει κάνει προσφυγή και συγχρόνως πληρώνει 5.250,00 € μηνιαίως έως ότου βγει η απόφαση . Ήδη όμως το συνολικό ποσό πρέπει να έχει εξοφληθεί από το καλοκαίρι του 2014 και η υπόθεση θα εκδικαστεί περίπου το 2020 !!! - Στο έγγραφο της Δ.Ε. Γαλαξιδίου με αρ.πρωτ.ΟΙΚ.687/13.1.2015 αναγράφεται
Εδάφιο 3 . μετά την κατάργηση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. το Ν. και Ι. Μουσείο Γαλαξειδίου περι-ήλθε στο Δήμο Δελφών , ο οποίος σύμφωνα με το νόμο είναι ο καθολικός διάδοχος με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταργηθέν νομικό πρόσωπο. Η πλήρης ενημέρωση είναι ότι το άρθρο 103 παράγρ. 4 του νόμου 3852/2010 αναφέρει ότι στους νέους Δήμους τα συνενωμένα πλέον Ν.Π.Δ.Δ. ,σε ένα ή δύο , αποκτούν τα δικαιώ-ματα και τις υποχρεώσεις των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις τους . -Εδάφιο 4 . Το πρόστιμο των 75.600,00 € που όφειλε ο Δήμος για το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου στο Ελληνικό Δημόσιο συμψηφίστηκε υποχρεωτικά με τα προς είσπραξη έσοδα του Δήμου π.χ. ανταποδοτικά τέλη δημοσίων υπηρεσιών κ.ά. … Δηλαδή με απλά λόγια με τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες του Δήμου Δελφών.Η πλήρης ενημέρωση είναι ότι η απόφαση επιβολής προστίμου του Σ.Δ.Ο.Ε. Περιφ/κής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας προβλέπει το αίτημα της Διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση προσφυγής . Επομένως δεν υφίσταται υποχρεωτικός συμψηφισμός , - Εδάφιο 5 . Για το επιβληθέν πρόστιμο ασκήθηκαν έξη ( 6) προσφυγές στο Πρωτοδικείο της Λιβαδειάς μέχρι τις 31/12/2012.
Στο δικαστήριο εκδικάζονται σήμερα υποθέσεις περιόδου 2007-2008 !!!
Η πλήρης ενημέρωση είναι ότι οι 6 προσφυγές αφορούν τις 6 επιβολές προστίμου για τη μη τήρηση βιβλίου εσόδων και εξόδων και τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης επί ποσών για τα έτη 2006 1.167,00 € , 2007 3.394,70 € , 2008 7.208,30 € 2009 6.945,10 € 2 010 6.025,70 € και 2011 6.025,70 € . Η επιβολή προστίμου , 12.600,00 € ανά έτος , επιβλήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο όχι σαν Ν.Π.Δ.Δ. , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , αλλά σαν επιχείρηση αφού πέραν των μορφωτικών και πολιτιστικών σκοπών ,ασκεί αδιαλείπτως από το έτος 2006 δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( αποφάσεις επιβολής προ-στίμου 97,98,99,100,101και 102 /2012 του ΣΔΟΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Στ. Ελλάδας ).
- Εδάφιο 6 . Η διαχείριση του πωλητηρίου είχε ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Μουσείου , εκδημήσαντα Κοσμά Δημητριάδη. Τα αντικείμενα του πωλητηρίου ήταν αγορασμένα και τιμολογημένα με τον Α.Φ.Μ. και την επωνυμία του Μουσείου. Με τα έσοδα από το πωλητήριο γινόταν η συντήρηση του Μουσείου . Η πλήρης ενημέρωση είναι ότι το πρόστιμο δεν επιβλήθηκε για το λόγο αυτό αλλά για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω . Επί πλέον ο νόμος απαγορεύει την οποιαδήποτε οικονομική – επιχειρηματική σχέση μέλους του Δ.Σ. με το Μουσείο. Η ευθύνη όμως για τις φερόμενες παραβάσεις , αν και όλες οι εισπράξεις του πωλητηρίου αποδιδόταν κάθε μήνα στον κ. Δημητριάδη και αφορούσαν πάνω από δέκα προμηθευτές είναι συλλογική και αφορά τα μέλη όλων των Δ.Σ. του Μουσείου , 2006 έως και το 2011 , για τη νομιμότητα των διαδικασιών τόσο ως προς την ανάθεση όσο και ως προς τον έλεγχο της διαχείρισης του πωλητηρίου . Ο Δήμος Δελφών όμως εκτός από τη μη άσκηση εποπτείας στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο ευθύνεται για παραλήψεις , μη αναζήτηση αστικών ευθυνών και λανθασμένες ενέργειες ,πληρωμή όλου του ποσού . Εδώ , χωρίς να θεωρηθεί ότι αποφεύγω το σχολιασμό των ευθυνών του Δήμου για τις παραλήψεις θα ήθελα να εστιαστώ στην πληρωμή του προστίμου Και τα ερωτήματα που γεννιούνται και θέλουν απάντηση από το Δήμο είναι - -Ποιο όργανο αποφάσισε και τι απόφαση πήρε για την πληρωμή όλου του ποσού ; - Ποιο όργανο εξουσιοδότησε ποιον για το χειρισμό της υπόθεσης ;
- Γιατί δεν έγινε Διοικητική επίλυση της διαφοράς που είχε γνωρίσει το ΣΔΟΕ ;
- Εάν έγινε αυτή πραγματοποιήθηκε με το ΣΔΟΕ ή την εποπτεύουσα αυτό αρχή ;
- Γιατί ενώ έγινε προσφυγή ο Δήμος πλήρωσε όλο το ποσόν ;
Ο λόγος που πηγαίνεις στο δικαστήριο είναι γιατί αμφισβητείς το πρόστιμο όχι να το πληρώσεις όλο που μαζί με τις προσαυξήσεις ξεπέρασε το ποσόν των 81.000,00 € !!!
Στην περίπτωση όμως που όλες οι διαδικασίες και αποφάσεις ήταν σύμφωνα με το νόμο αυτό δείχνει ότι το παράπτωμα ήταν βαρύτατο .
Επί πλέον η επιλογή της καταβολής του κόστους ενώ αρχικά έγινε σε βάρος των δημοτών στη συνέχεια κατέληξε σε βάρος της υποδομής του Γαλαξιδίου αφού η προέλευση της οφειλής αποτέλεσε ένα πρόσθετο λόγο που δεν έγιναν έργα στον τόπο την τελευταία τετραετία . Σημειώνω ότι με τους νόμους 4079/2012 άρθρο 2 και 4316/2014 άρθρο 79 προβλεπόντουσαν ευεργετικές διατάξεις για πρόστιμα και προσαυξήσεις επί των οφειλών των Δήμων και των νομικών τους προσώπων . Ως προς το αποτέλεσμα της αναμενόμενης δίκης και ανεξάρτητα της τήρησης ή μη των νόμιμων διαδικασιών , αν και εύχομαι ότι το καλύτερο , το μόνο που πιστεύω είναι ότι θα επιστραφεί μόνο το ποσόν των προσαυξήσεων μια που ηχεί στα αυτιά μου η φράση « μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται» . Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι υπήρξε ένα βαρύτατο παράπτωμα , επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η υποβάθμισή του με την αποσιώπηση και τον τρόπο επιλογής της πληρωμής χωρίς οι περισσότεροι από εσάς να γνωρίζετε τίποτε !!!
Αγαπητοί συμπατριώτες, εκτός του ότι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα για να δούμε αν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν νόμιμες το θέμα είναι από δω και πέρα τι κάνουμε ; Ο Δήμος δε θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ώστε να αποκλειστούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα ή θα κωφεύσει ; Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ισχύουσα κατάσταση που όταν κάτι πάει στραβά τη νύφη την πληρώνει τελικά ο δύσμοιρος λαός .

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ
Δημότης της Δ.Ε. Γαλαξιδίου
Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου