Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των δυνητικά ωφελούμενων από το πρόγραμμα.


**********************************


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια πανελλαδικής εφαρμογής του προγράμματος Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), ενημερώνει τους πολίτες, ότι:
Το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Αιτήσεις για το πρόγραμμα «Κ.Ε.Α.» μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά :
1. απευθείας από τους αιτούντες, συμπληρώνοντας την αίτηση, που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεμένου στο διαδίκτυο
2. μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών και
3. μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν οριστεί ως χρήστες σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών ακολουθεί έντυπο οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

********************************

Ποιος υποβάλλει την αίτηση;

Ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούμενης μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού και αποκλειστικά μόνο μέσω Δήμων ή ΚΕΠ.

Ποιος υπογράφει το έντυπο συναίνεσης;

Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων μελών.

Μονάδα που υποβάλλει την αίτηση:

Το νοικοκυριό, όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Προθεσμίες:

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και τα άτομα θα είναι σε θέση να υποβάλλουν την αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, η τελική ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από το αιτούντα. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και ένα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

Αν εγκριθεί η αίτηση, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά στο κινητό τηλέφωνο και στο email που δηλώνουν.
Αν απορριφθεί, ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν που βγήκε η απόφαση απόρριψης.


Απαιτούμενα Στοιχεία και Κριτήρια Ένταξης

1. ΑΜΚΑ .
Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.
2. ΑΦΜ .
Για τον αιτούντα και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
3. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) .
Για τον κύριο αιτούντα
4. Διαμονή .
Για όλους, αιτούντα και μέλη της ωφελούμενης μονάδας, πρέπει να διανέμουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
5. Εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών .
Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.
6. Ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.
7. Ταυτότητα. Για τον αιτούντα
8. Ε1
9. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
10. Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας και e-mail.
11. Ημερομηνία Γέννησης του κάθε μέλους του Νοικοκυριού.
12. Οικογενειακή Κατάσταση του κάθε μέλους του Νοικοκυριού.
13. Τη σχέση του κάθε μέλους του Νοικοκυριού με τον αιτούντα.
14. Έντυπο Συναίνεσης. Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω Δήμων ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.


Κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Η ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προϋποθέτει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που αφορούν τόσο την ακίνητη, όσο και την κινητή περιουσία.
Α. Εισοδηματική ενίσχυση
Τα στοιχεία του εισοδήματος του αιτούντος και της ωφελούμενης μονάδας του είναι χρήσιμες πληροφορίες που καθορίζουν την ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ. Μόνο οι ωφελούμενες μονάδες με εισοδήματα και περιουσία κάτω από τα όρια που θέτει το πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες.
Το εισόδημα της δυνητικά ωφελούμενης μονάδας κατά τους τελευταίους έξι πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγγυημένο ποσό για κάθε τύπο νοικοκυριού, δηλαδή το μέγιστο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι: - 200 Ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό
- 100 Ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος
- 50 Ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος
- Μονογονεϊκό νοικοκυριό: το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λαμβάνει μέγιστο ποσό 100 €.
Βασικά Χαρακτηριστικά των στοιχείων του Εισοδήματος
Είδος Εισοδήματος:
1. Ακαθάριστο (προ φόρων και μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση)
2. Όλες οι πηγές εισοδήματος: εισόδημα από εργασία, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από μισθώματα, εισόδημα από κοινωνικές παροχές . Μόνο τα ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του εισοδήματος. Αυτά είναι: (α) η σύνταξη αναπηρίας λόγω ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος και (β) οι συντάξεις αναπηρίας.
Εισόδημα που εξαιρείται:
1. Εισόδημα από τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας. Προνοιακά (μη ανταποδοτικά) επιδόματα αναπηρίας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα. Τα επιδόματα αυτά περιλαμβάνουν:
Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο Δήμου: Επίδομα βαριάς αναπηρίας, Επίδομα για βαριά νοητική αναπηρία/υστέρηση, Επίδομα για τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, Επίδομα αιματολογικών παθήσεων, Επίδομα στους πάσχοντες από AIDS, Επίδομα για κωφά άτομα λόγω της απώλειας ακοής, Επίδομα τυφλότητας για οπτική αναπηρία, Επίδομα για εγκεφαλική παράλυση, Επίδομα για τη νόσο του Χάνσεν, Επίδομα κίνησης (για άτομα με ακρωτηριασμό ή παράλυση).
Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο Περιφέρειας: Επίδομα νεφροπαθών, Επίδομα για αιμοκάθαρση, Επίδομα για μεταμόσχευση νεφρού, Επίδομα για μεταμόσχευση ήπατος, Επίδομα για μεταμόσχευση καρδιάς, Επίδομα για μεταμόσχευση μυελού των οστών, Επίδομα για μεταμόσχευση πνεύμονα.
Επιδόματα που χορηγούνται από το κράτος (μέσω μεταφοράς σε Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης): Επίδομα αναπηρίας για τυφλότητα στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, Εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας.,
2. Εισόδημα από επίδομα αναδοχής
3. Εισόσημα από το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων
4. Το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες
5. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ωφελούμενης ομάδας βρει εργασία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα εισοδήματα: α) το 100% του μισθού από την εργασία, τον πρώτο μήνα, β) το 40% του μισθού από την εργασία, του επόμενους 2 μήνες,.
Περίοδος αναφοράς για τον Υπολογισμό του Εισοδήματος.
Έξι μήνες πριν από τον μήνα υποβολής των αιτήσεων. Θα ζητηθεί από τα άτομα η παροχή στοιχείων σχετικά με το εισόδημά τους κατά τους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο τελευταίος μήνας πριν την υποβολή της αίτησης ορίζεται ως ο έκτος (6ος) μήνας.
Υπολογισμός του εισοδήματος
Η ενίσχυση αφορά την εξασφάλιση εισοδήματος ή τη συμπλήρωσή του στα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτή η ενίσχυση υπολογίζεται αθροιστικά μέχρι τα 200 ευρώ το μήνα για το πρώτο μέλος, μέχρι 100 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50 ευρώ το μήνα για κάθε ανήλικο. Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο πρόγραμμα το εισόδημά του τους έξι τελευταίους μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΎΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΙΝΗΤΩΝ (Αυτοκίνητα)
Νέο Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό
1.200,00 Ευρώ
200 Ευρώ
90.000 Ευρώ
6.000 Ευρώ
4.800 Ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
1800,00 Ευρώ
300 Ευρώ
105.000 Ευρώ
6.000 Ευρώ
7.200 Ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
2100,00 Ευρώ
350 Ευρώ
120.000 Ευρώ
6.000 Ευρώ
8.400 Ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
2400,00 Ευρώ
400 Ευρώ
120.000 Ευρώ
6.000 Ευρώ
9.600 Ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
2700,00 Ευρώ
450 Ευρώ
135.000 Ευρώ
6.000 Ευρώ
10.800 Ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
3000,00 Ευρώ
500 Ευρώ
135.000 Ευρώ
6.000 Ευρώ
12.000 Ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο προστίθενται 600 ευρώ ενώ για κάθε ανήλικο προστίθενται 300 ευρώ το εξάμηνο. Έτσι, κάθε νοικοκυριό θα λαμβάνει κάθε μήνα τη διαφορά μεταξύ του εξαμηνιαίου ποσού του παραπάνω πίνακα και του εξαμηνιαίου εισοδήματος που δήλωσε, διαιρεμένα δια του έξι.
Μέγιστο Ποσό Ενίσχυσης: 900,00 € (νέα ΚΥΑ)Περιουσιακά κριτήρια
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.


ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1.    Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
2.    Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου ποσού, όπως παρουσιάζεται στον  παραπάνω πίνακα.

 Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά θα πρέπει να κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης


Υπηρεσίες ενεργοποίησης δικαιούχων, με στόχο την επιστροφή στην εργασία και την κοινωνική επανένταξη
Με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, το ΚΕΑ, προωθεί τους δικαιούχους, εφόσον μπορούν να εργαστούν, σε δράσεις για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με:
- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε:
α)Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.
β) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
γ) Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.


Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Ως δικαιούχος του Κ.Ε.Α. έχετε την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να δηλώσετε αληθείς πληροφορίες στην αίτησή σας και να συνεχίσετε να παρέχετε αληθείς πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος Κ.Ε.Α. Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασής σας (σύνθεση νοικοκυριού, εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που δηλώθηκαν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη δήλωση Ε1, σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται η διακοπή του προγράμματος για το δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:
α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
β) Δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
γ) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.
δ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.
ε) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
στ) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
ζ) Οι ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.

Ειδικά οι δικαιούχοι:
α) Ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους και υποβάλλουν νέα αίτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να ενημερώνουν για οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής.
β) Επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους.
γ) Εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., υποχρεούνται:
- να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ.,
- να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης,
- να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.

δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου