Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εν μέσω καύσωνος...)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άμφισσα 23 / 07 /2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 18109

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλ.Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως στις 27 Iουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Σύσταση μίας (1) θέσης ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 14/ΕΓΜ24/2006/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 2. Συμπλήρωση της 273/22.09.2014 (ΑΔΑ: ΒΥΩ8Ω9Θ-ΦΨ4) απόφασης του Δημ. Συμβουλίου για εκλογή δύο αναπληρωτών (των ήδη εκλεγμένων τακτικών) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής , όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4018/2011. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. . (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος του Δήμου).
 6. Ένταξη ποσού 11.023,68 € που αφορά τόκους υπερημερίας της Κ/ξίας Θ.Τσατσαρώνης- Καντά, ανάδοχο του έργου ‘Αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δελφών η οποία χρησιμοποιείται από τα σχολεία του Δήμου΄. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 7. Διαβίβαση και εξέταση αιτήματος ματαίωσης διάλυσης σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 8. Έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ και της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Γαλαξιδίου» και εξέταση των ενστάσεων των πολιτών και των γνωμοδοτήσεων φορέων και Τ.Σ. της ΔΕ Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών που αφορούν το Β1 στάδιο της μελέτης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Υπηρ. Δόμησης )
 9. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 10. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2011). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 12. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2014 της ΔΕΠΤΑ Δήμων Αμφίκλειας, Ελάτειας και Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 13. Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε αναξιοπαθούσες οικογένειες από το Κεφ. Αυτοτελούς Διαχείρισης κληρ. Ν.Μάμα. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 14. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος επί της οδού Παλαμηδίου 31 Αγία Σοφία Πειραιάς, Κεφ. Αυτ/λούς Δ/σης κληρ. Ν.Μάμα με την διαδικασία της δημοπρασίας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 15. Δωρεάν παραχώρηση κοινοτικού κτιρίου ΤΚ Βουνιχώρας στον Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βουνιχώρας Ό ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ’. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 16. Παραχώρηση κοινοτικού κτιρίου στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Βουνιχώρας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου μεταλλικού υποσταθμού ΔΕΗ (compact). (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αγορά τευχών από τα πρακτικά του συνεδρίου για το Κάστρο της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 19. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 20. Kαθορισμός δικηγορικής αμοιβής για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ για την υπόθεση της ακύρωσης της υπ΄ αριθ. 7/14/2015 απόφασης της Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν.3463/2006 με την οποία ακυρώνεται η υπ΄ αριθ. 275/23111/12.03.2015 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 21. Επί αιτήσεως κ. Ζαουρί Πουτκαράντζε μισθωτή ακινήτου του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 22. Παραχώρηση δημοτικού χώρου σε Συλλόγους της Δ.Κ. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 23. Παροχή εξουσιοδότησης για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 1551/2-7-2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).
 24. Λήψη απόφασης που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Δελφών στη δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και ορισμός νομίμου εκπροσώπου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2100/16.7.2015 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).
 25. Λήψη απόφασης που αφορά στη συμμετοχή των δομών που λειτουργούν στο Δήμο Δελφών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2100/16.07.2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε." (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).
 26. Λήψη απόφασης που αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την κατάθεση αίτηση προσφοράς του Δήμου Δελφών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2100/16.07.2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).
 27. Έγκριση αναγκαιότητας μελέτης για την ανάθεση εργασία: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης & οργάνωση-προετοιμασία φακέλων για την ένταξη κοινωφελών δομών και δράσεων του Δήμου σε «συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα» με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).


Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου