Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΚΙΡΡΑ : ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.


               Καταγγελία  
    τοπικών συμβούλων Κίρρας
                    κατά
             της Προέδρου  

της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας.

     Με την παρούσα παρέμβασή  μας , έχοντας εξαντλήσει όλα τα προβλεπόμενα που επιτάσσει το πολιτικό ήθος , καταγγέλλουμε  ανοιχτά την Πρόεδρο  της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών ,  κα. Γεωργία  Μαντά ότι δεν εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου (άρθρα 80-90 του Ν.3852/2010) και δεν  ενημερώνει καθόλου τους τοπικούς  συμβούλους για τα θέματα της Τoπικής Κοινότητας  Κίρρας .


Σύμφωνα με την αριθμ 24/2014  ομόφωνα ψηφισμένη απόφαση  του Τοπικού Συμβουλίου περί εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου μας και κατόπιν δική της εισήγησης για θέσπιση κανόνων για την ομαλή διεξαγωγή των τοπικών συμβουλίων , τελικά δεν επιθυμεί τη συνεννόηση με τους τοπικούς συμβούλους για τη σύγκληση των συμβουλίων  παρότι το εισηγήθηκε ως πρόταση , δηλαδή δεν υποβάλλει  εισηγήσεις επί των θεμάτων που εισάγονται στην ημερήσια διάταξη  στα προγραμματισμένα συμβούλια , για να υπάρχει ενημέρωση και να μπορούμε να γνωμοδοτούμε επί των θεμάτων που σχετίζονται με την κοινότητά μας και χρήζουν προεργασίας και δεν προηγείται συνεννόηση των τριών (3) συμβούλων για την ημέρα διεξαγωγής των τοπικών συμβουλίων , με αποτέλεσμα να αναιρεί έμπρακτα την ίδια την εισήγησή της.

Καταγγέλλουμε λοιπόν  την Πρόεδρο της Τοπικής κοινότητας Κίρρας κ. Γεωργία Μαντά, καθότι δεν εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου , κατά παράβαση της παρ θ ‘ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010, αφού επί των ψηφισμένων αποφάσεων του τοπικού συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 2,3  οι αποφάσεις μας είναι σε ισχύ και δεν έχουν  επιστραφεί  από τα αρμόδια καθ-ύλην όργανα με παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν των θεμάτων και δεν έχουμε λάβει ενημέρωση για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων στις αποφάσεις του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.
   Επίσης δεν ενημερώνει επί της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου που σχετίζονται με θέματα της Τοπικής Κοινότητας. Αντίθετα εκθέτει το σύνολο των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Κίρρας με τις παραλείψεις της και τη μη-ορθή συνεργασία με εμπλεκόμενες άλλες δημόσιες υπηρεσίες , τη στιγμή που η συνεργασία για το κοινό καλό , για την προώθηση των τοπικών ζητημάτων είναι το διακύβευμα για την επίτευξη επωφελών αποτελεσμάτων.

Η εξασφάλιση ορθής συνεργασίας ,  προϋποθέτει σεβασμό στους συμβούλους και  πρόσβαση στο κοινοτικό κατάστημα όπως έχει εγκριθεί επίσης από το Τοπικό Συμβούλιο Κίρρας,   για να υπάρχει   ενημέρωση των συμβούλων επί της εισερχόμενης αλληλογραφίας , σχετιζόμενης  με τη διαχείριση των θεμάτων της Τοπικής  Κοινότητας  και επαφή με τους πολίτες , να γινόμαστε αποδέκτες των αιτημάτων τους, εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων μας ως τοπικοί σύμβουλοι (άρθρο 90 του ιδίου νόμου) και του εθελοντισμού  , που οφείλουμε να προωθούμε ως αιρετοί εκπρόσωποι  για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας( παρ 5 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010).
Με τις αριθμ  24, 39/2014 αποφάσεις  του τοπικού συμβουλίου Κίρρας και κατόπιν επιθυμίας συμπολιτών μας , αποφασίστηκε το άνοιγμα του κοινοτικού καταστήματος από τα μέλη του τοπικού συμβουλίου , αλλά η Πρόεδρος κα Γεωργία Μαντά ακόμη και σήμερα  αρνείται να εφαρμόσει τις προαναφερόμενες  αποφάσεις,  επικαλούμενη προσωπικούς λόγους μη-εμπιστοσύνης στα μέλη του τοπικού συμβουλίου Κίρρας και ότι δεν κατέχει παραταξιακή πλειοψηφία (προφορική δήλωση) , αφού το Τοπικό Συμβούλιο Κίρρας απαρτίζεται από τρία (3) μέλη , τριών (3) διαφορετικών παρατάξεων.

    Ο Δήμαρχος Δελφών παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις περί αναβάθμισης του ρόλου των τοπικών συμβουλίων  προέβη σε πλήρη αναδίπλωση των προθέσεών του  , δίδοντας προφανώς για να τακτοποιήσει ανώδυνα το θέμα , μόνο την εξουσιοδότηση υπογραφής  στους Προέδρους του γνησίου της υπογραφής  των πολιτών , σύμφωνα με την 1855/26.01.2015 Απόφασή του , πράξη άνευ  σημασίας  για την εξυπηρέτηση των δημοτών ,  αφού στις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών , εκτός της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων και των Τοπικών Κοινοτήτων που την αποτελούν, αρμοδιότητα όμως ήδη παραχωρημένη στους  Προέδρους  των Κοινοτήτων αυτών , από την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη.
Το παράδοξο όμως και στην ανωτέρα εξουσιοδότηση είναι ότι για να καταστεί χρηστική , ο δημότης θα  εξυπηρετείται εφόσον γνωρίζει ότι το κοινοτικό κατάστημα είναι ανοιχτό , κάποιες ημέρες και κάποιες ώρες για εξυπηρέτησή τους  και όχι σε μία ερμητικά κλειστή Κοινότητα.

      Θεωρούμε πολιτικό ατόπημα και ένδειξη πανικού την προκλητική εμμονή της Προέδρου να έχει ακόμη  κλειστή την  πόρτα της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας προς τους δημότες και τους τοπικούς συμβούλους , με την παιδαριώδη επιχειρηματολογία της έλλειψης παραταξιακής πλειοψηφίας  και έλλειψης εμπιστοσύνης , μειώνοντας φανερά το ρόλο που οφείλουν να υπηρετούν οι αιρετοί εκπρόσωποι και να αντιλαμβάνεται  εικονικούς ρόλους στους τοπικούς συμβούλους ή για τους εν΄ δυνάμει συνεργάτες της.

      Επιδιώκουμε άμεση λύση στο συγκεκριμένο θέμα του ανοίγματος με ημερολογιακό πρόγραμμα της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας  , δηλώνοντας επίσης ότι  οι κάτοικοι της Κίρρας αγανακτούν με τη στάση της Προέδρου κας Γεωργίας Μαντά να μην τηρεί εσκεμμένα τις  αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου , που  και η ίδια συμμετέχει  και επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση επί του θέματος.
                                                               Κίρρα, 24 Μαρτίου 2015
                                                                   Οι καταγγέλλοντες
     ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΑΡΕΛΗ - ΚΑΠΟΥΡΟΥ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΤΙΜΟΛΕΩΝ
    Τοπικός Σύμβουλος Κίρρας                                       Τοπικός Σύμβουλος Κίρρας


(Η παρούσα καταγγελία κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας , στα θεσμικά δημοτικά όργανα διοίκησης και στις δημοτικές παρατάξεις με τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα.)
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου