Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

''ΠΟΛΙΤΕΣ'' : ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ''ΦΟΡΕΘΕΙ'' ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Γ.Π.Σ. ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ;


Δ.Δ. : ''Πρώτα εσείς εγκρίνετε
και μετά εμείς σας περιγράφουμε
το τί εγκρίνατε....''
(Δημοκρατικό αξίωμα)

*******************

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη Γνωμοδότηση Τοπικών Συμβουλίων Δ Ε Ιτέας που αφορά το Β1 στάδιο της μελέτης ΓΠΣ Ιτέας-Κίρρας

1ον   Παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα, που εισάγονται σε συλλογικά όργανα για λήψη απόφασης
2ον    Η θέση μας- καταγγελία   όσο αφορά το ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ

Με αφορμή τη συζήτηση του ΓΠΣ Ιτέας προκειμένου να ληφθεί γνωμοδοτική απόφαση από το τοπικό συμβούλιο ως προς τη μελέτη της Β1 φάσης αυτού, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις και καταγγελίες:

-Α.
1.  Τα θέματα που συζητούνται στα τοπικά συμβούλια, πρέπει να συνοδεύονται από περιληπτική εισήγηση,  η οποία οφείλει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία νομιμότητας της απόφασης εκείνης,  που καλείται να πάρει το συλλογικό όργανο.
2. Με τον τρόπο αυτό το τωρινό συμβούλιο, που έχει διαδεχθεί τα προηγούμενα, θα μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα για τον τρόπο που εκείνα είχαν χειριστεί το αντίστοιχο θέμα.
3. Σημαντικό είναι να γνωστοποιούνται στους συμβούλους οι λόγοι εκείνοι για τους οποίους, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα,  δεν είχαν παρθεί αποφάσεις για ένα θέμα, ειδικά όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι χρονικές παρατάσεις, όπως συμβαίνει με το προκείμενο θέμα.
4. Η εισήγηση βοηθάει τους συμβούλους να διαμορφώσουν πολιτική άποψη για το θέμα.

Είναι  απαράδεκτο να δίνονται στους συμβούλους να μελετάνε εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες για να αποφασίσουν, αν πρέπει να τις εγκρίνουν ή όχι, χωρίς να έχουν στην διάθεσή τους περιληπτική εισήγηση του υπεύθυνου μηχανικού για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και την τεχνική επάρκεια της μελέτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη και την δημοπράτηση.
Η διακήρυξη εκφράζει την βούληση του φορέα να προβεί στην όλη διαδικασία σύνταξης της τεχνικής μελέτης ή εκτέλεσης του έργου.
Επομένως, όπως σε κάθε περίπτωση που εισάγεται στο συμβούλιο για λήψη απόφασης, στην περίπτωση τεχνικών μελετών ή έργων, για να μπορέσει ο σύμβουλος να αποφασίσει, πρέπει να έχει στα χέρια του περιληπτική εισήγηση του εντεταλμένου για το έργο υπαλλήλου, από την οποία να προκύπτει, περιληπτικά, όλο το ιστορικό του έργου ή της μελέτης και η νομότυπη εκτέλεσή του.
 
     Η εισήγηση πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει:
1. Πότε δημοπρατήθηκε ή ανατέθηκε το έργο.
2. Τι πρόβλεπε η διακήρυξη, που εκφράζει την βούληση του φορέα, ως προς τους στόχους που τον οδήγησαν στην προκήρυξη του έργου ή μελέτης. (Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα διότι κατά την διάρκεια κατασκευής ενός έργου ή σύνταξης μιας μελέτης, δεν μπορούν να αλλάξουν οι αρχικοί στόχοι της διακήρυξης και του διαγωνισμού. Δεν μπορούν να αλλάξουν διότι καταστρατηγείται ο διαγωνισμός.)
3. Ημερομηνία διαγωνισμού, ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε στον διαγωνισμό, ημερομηνία και ποσό σύμβασης.
4. Αρχικός Συμβατικός Χρόνος εκτέλεσης του έργου ή σύνταξης της μελέτης.
5. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου και αιτιολόγηση αυτών.
6. Πληρωμές που ήδη έχουν γίνει.
7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες που έχουν συνταχθεί και οι τεχνικές και οικονομικές τροποποιήσεις  που έχουν επέλθει  επ’αυτών. ( Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες είναι τροποποιήσεις της αρχικών τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων του διαγωνισμού και γι’ αυτό μπορούν να γίνουν κάτω από ορισμένους περιορισμούς).
8. Οι επιμέρους τεχνικές παραλαβές, κατά την συμβατική διάρκεια του έργου.
9. Η Οριστική παραλαβή του έργου ή της μελέτης, εάν έχουν τελειώσει.

Τέλος,  πρέπει η περίληψη εισήγησης να αιτιολογεί τους λόγους που το Συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν.

Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε θέμα που εισάγεται στο Συμβούλιο, ανεξάρτητα αντικειμένου.

Οι λόγοι  που καθιστούν επιβεβλημένη την εισήγηση του κάθε θέματος από τον αρμόδιο εισηγητή, είναι ουσιαστικοί,  διότι,

1. Ενημερώνονται οι σύμβουλοι, που καλούνται να αποφασίσουν για την νομιμότητα της όλης διαδικασίας και για τους λόγους που, πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, οφείλουν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο θέμα που συζητούν.
2. Η εισήγηση, εκτός από την νομιμότητα, αναλύει και τους λόγους που πρέπει να αποφασίσει σχετικά το συμβούλιο. Με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, ο κάθε σύμβουλος αποφασίζει αν θα την δεχθεί, μερικά ή ολικά, κάνοντας τις δικές του παρατηρήσεις.
3. Η Απόφαση του Συμβουλίου οφείλει να βασίζεται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στην εισήγηση, επειδή ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος για τον έλεγχο της διαδικασίας είναι ο εισηγητής.
4. Η Απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά τον νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. Ο εισηγητής είναι ο κατ’  εξοχή αρμόδιος  να εξηγήσει στα μέλη του συμβουλίου τους λόγους συνδρομής λήψης απόφασης και τους λόγους νομιμότητάς της, διευκολύνοντας έτσι την αιτιολόγηση της απόφασης.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι,  χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη εισήγηση, το μέλος του διοικητικού οργάνου, στερείται των πιο στοιχειωδών προϋποθέσεων για να μπορέσει να διαμορφώσει την πολιτική του απόφαση.
Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Δελφών  προς τον Αντιδήμαρχο Ιτέας, το οποίο κοινοποιήθηκε στους προέδρους των κοινοτήτων, αναφέρεται πως έχει προηγηθεί διαβούλευση, έχουν γίνει ενστάσεις και ακόμα πως ζητείται η λήψη απόφασης από τα συμβούλια, όχι πέραν της 27/3/2015.
Πότε πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαβούλευση; Ποιοι φορείς έλαβαν μέρος και ποιά τα συγκεντρωτικά αποτελέσματά της; Ποιες ενστάσεις κατατέθηκαν; Έγιναν τροποποιήσεις  επί της μελέτης έπειτα από αυτές, ή όχι; Γιατί ενώ η τελευταία παράταση για τη γνωμοδότηση από τα τοπικά συμβούλια λήγει στις 27/3/2015 και ενώ το παρόν συμβούλιο έχει αναλάβει από τον Σεπτέμβριο του 2014, η συζήτηση έρχεται σήμερα , δηλαδή την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή πριν τη λήξη της;
Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι δημόσιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας δόμησης, που έλεγξαν τα παραπάνω και παρέλαβαν τη μελέτη;

- Β.
Εισάγεται  σήμερα από τον Δήμο στο Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ιτέας  το θέμα της αναθεώρησης του ΓΠΣ Ιτέας, εντελώς διαδικαστικά και ζητείται από εμάς να γνωμοδοτήσουμε θετικά ή αρνητικά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα,   που θα κρίνει το μέλλον της περιοχής και των παιδιών μας, χωρίς να γνωρίζουμε τις συνιστώσες του. 
Υποτιμάτε κύριοι τη νοημοσύνη μας,  όταν δεν μας φέρνετε ενυπόγραφη εισήγηση- πρόταση , αναλαμβάνοντας ΕΣΕΙΣ  την ευθύνη των όσων αυτή η μελέτη περιέχει , καθώς και  την ευθύνη της νομιμότητας της  όλης διαδικασίας,   που ακολουθήθηκε.
Είμαστε ενάντιοι σ’ αυτή την τακτική και αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες.
Οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις προς το μελετητή, που δόθηκαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή και υιοθετούνται από τη σημερινή, υποθηκεύουν το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης της Ιτέας εξυπηρετώντας συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Στόχο δεν έχουν την ολόπλευρη ανάπτυξη της πόλης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και με κέντρο βάρους την ίδια την πόλη και τους κατοίκους της, αλλά θεμέλιος λίθος τους είναι η δραστηριότητα του βωξίτη και η μονιμότητα και νομιμοποίηση  της χωροθέτησής  του , που είναι και η μοναδική δραστηριότητα  η οποία δε θίγεται από την παρούσα μελέτη. Δηλαδή, εξαιρώντας το Λαρνάκι και τη χερσαία ζώνη λιμένα από την όποια άλλη χρήση πλην της μεταλλευτικής, τοποθετείτε  η ζώνη τουριστικής αξιοποίησης, χωρίς καμία λογική και με προκλητική έλλειψη σοβαρότητας, να βλέπει  τον ελαιώνα και όχι τη θάλασσα!!! Χαρακτηρίζετε δε τη ζώνη τουριστικής αξιοποίησης ως «ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» και όχι «αναπτυσσόμενη τουριστικά» που θέτει τον τουρισμό σαν πρώτη προτεραιότητα.
Ποιά τουριστική ανάπτυξη μπορεί να δρομολογηθεί για την Ιτέα (μία νέα πόλη)  χωρίς την αξιοποίηση τουριστικά όλου του μήκους της παραλίας της,  σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό γίγαντα της Κίρρας;
Προκλητική είναι επίσης και η μετατόπιση της προστατευόμενης ζώνης Natura 2000 και ΖΕΠ,  από  την πραγματική τους θέση, που εκτείνεται από  την περιοχή Λαρνάκι Ιτέας έως και τη Ναύπακτο,  σε άλλη βορειότερη και άσχετη θέση.  Βλέπετε τους  χάρτες που συνοδεύουν τη μελέτη(για έγκυρη ενημέρωση http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2450004).
Για όλους τους παραπάνω λόγους που προανέφερα και κυρίως:
1. Τον τρόπο που εισάγετε το θέμα και προσπαθείτε να διεκπεραιώσετε τη διαδικασία μέσω του τοπικού συμβουλίου.
2. Το ΓΠΣ Ιτέας καθορίζεται με βάση τη χωροθέτηση του σημείου άσκησης της μεταλλευτικής δραστηριότητας και όχι οι προτεραιότητες και ανάγκες των κάτοικων της πόλης.
3. Το ότι πουθενά στη μελέτη δεν αναφέρεται ποια θα είναι η κύρια δραστηριότητα για την περιοχή της Ιτέας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  και ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ  την προχειρότητα και την ανευθυνότητα του Δήμου σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, που θα καθορίσει  το αναπτυξιακό μέλλον της πόλης μας   και  θα υποθηκεύσει  το μέλλον της περιοχής και  των παιδιών μας.  Και αναρωτιόμαστε αν, πίσω από  αυτή επιφαινόμενη προχειρότητα και ανευθυνότητα,  κρύβεται κάτι άλλο, δηλαδή  μία διαπλοκή του Δήμου με οικονομικά συμφέροντα της περιοχής μας. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να προσβάλλουμε τα κακώς κείμενα της μελέτης και απέχουμε της ψηφοφορίας.

Η τοπική σύμβουλος
Σκώττη Καλοτίνα
Ιτέα 23/3/2015

2 σχόλια:

  1. θα πρεπει να υπαρξει μια ενημερωση ως προς τις αλλαγες που έγιναν

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Τα ιδια Παντελακη μου τα ιδια Παντελη μου ή αλλαξε ο Μανωλιος κι εβαλε τα ρουχα του αλλιως !!!!! Δεν προκειται ποτε να γινει κατι γι αυτον τον ξεχασμενο απο τους ιδιους τους κατοικους τοπο . Δεν βλεπει κανενας περα απο την εταιρεια τιποτε αλλο . Το ονειρο τους ειναι να τελειωσει το παιδι τους Λυκειο ή καποια σχολη και να πιασει δουλεια στην εταιρεια . Ετσι θα βαλτωνει συνεχως ο τοπος , διοτι δεν υπαρχουν ανθρωποι στην διοικηση που να σεβονται τουλαχιστον τον εαυτο τους .

    ΑπάντησηΔιαγραφή