Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

ΤΟ (ΑΒΕΒΑΙΟ) ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

                                    Της ...Παιδικής Χαράς!!..

   Στις 11-3-2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Παιδικών Χαρών Νομού Φωκίδος (ναί, υπάρχει και τέτοια επιτροπή), της οποίας το θέμα ήταν η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 28492/2009 του τότε Υπουργού κου Προκόπη Παυλόπουλου.  Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την Υπ. Απόφαση, όσες Παιδικές Χαρές ανά την Επικράτεια, δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγειινής, θα πρέπει να κλείσουν. Συμφώνησε δε η εν λόγω Επιτροπή, ότι μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι καμμία Παιδική Χαρά μέσα στον Νομό Φωκίδος, δεν είχε εναρμονιστεί με τα άρθρα 6,7 και 8 της Υπ. Απόφασης και συνεπώς θα έπρεπε να κλείσουν.  Το τί ζητούσαν τα συγκεκριμένα άρθρα 6,7 και 8 είναι συγκρίσιμο μόνον με το φανταστικό ενδεχόμενο, οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, κατά την εξόφληση του λογαριασμού τους στα γραφεία της ΔΕΗ, μαζί με το χαράτσι να αφήνουν οικειοθελώς και σαν φιλοδώρημα στην ΔΕΗ, 50 έως 100 ευρώ ο καθένας!... Είναι δυνατόν;  Έ, κάτι τέτοιο περιγράφουν τα 3 άρθρα.  Λογικά λοιπόν ήταν αδύνατη η εφαρμογή τους και έτσι έπρεπε από 31-12-2012 να κλείσουν οι Παιδικές Χαρές.  Αναζητείται όμως ακόμη ο τρόπος...
   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών και συνάμα Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Ταγκαλής, έστειλε επιστολές στους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και Διαμερισμάτων του Νομού Φωκίδος, κάνοντάς τους γνωστή την πρόθεση της Επιτροπής περί της εφαρμογής της Υπ. Απόφασης για τις Παιδικές Χαρές. (πληροφόρηση για την ύπαρξη της επιστολής έχουμε από την εφημερίδα ''Ώρα της Φωκίδας'' και το polydrososparnassou.blogspot.gr).  Τα ισχυριζόμενα δε από αυτόν είναι αληθή και σωστά.  Όμως...
   Υπάρχει μιά άλλη Επιτροπή, η Οικονομική του Δήμου Δελφών, της οποίας πρόεδρος είναι επίσης ο κος Παναγιώτης Ταγκαλής και κατά την συνεδρίασή της την 9-4-2013 ενέκρινε τις πιστώσεις του Δήμου για το 2013.  Με τα χαρακτηριστικά 15-6262.001 αναφέρεται το ποσό των 5.000 ευρώ για συντήρηση των Παιδικών Χαρών του Δήμου.  Δηλαδή :  Ενώ διεπιστώθη ότι είναι αδύνατη η λειτουργία των Παιδικών Χαρών σύμφωνα με το γράμμα (και την ουσία θα προσθέταμε εμείς) του Νόμου, εν τούτοις μερικές ημέρες αργότερα εγκρίνεται το ποσό των 5.000 ευρώ για την συντήρησή των!!...  Και βέβαια είναι αστείο να αναφέρεται αυτό το ποσό, μιάς και είναι οφθαλμοφανές και από μη ειδικούς, ότι δεν επαρκεί ούτε καν για τον ελαιοχρωματισμό των μεταλλικών επιφανειών σε τόσες Παιδικές Χαρές όλου του Δήμου. Άρα;...  Άρα, έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε τον τρόπο διάθεσής του.  Όπως π.χ. σε απ' ευθείας ''προφορικές'' αναθέσεις, έργων;
Εκτός και αν μας πείσει ο κος Ταγκαλής ότι αυτό το οποίο ενεκρίθη, είναι και αυτό το οποίο θα γίνει.  Για τις προθέσεις του δεν έχουμε κανέναν ενδοιασμό. Απεναντίας.
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩ9Θ-ΕΞΨ
                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                        Από το πρακτικό της 8ης/ 09.04.2013 συνεδρίασης
                                                                της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
---------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/2013
1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95/2013
Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά
Άμφισσα, Τ.Κ.: 33100
Πληροφορίες: κ. Π. Ταγκαλής
Τηλέφωνο :2265079277
Αρ. Πρωτ:10104
ΘΕΜΑ:« Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων»
Στην Άμφισσα, σήμερα 9 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα
του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών, ύστερα από την
αριθ. οικ9771/05-04-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν
παρόντα τα έξι (6), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Π. Ταγκαλής, Πρόεδρος
2. Γ. Δρακάκης, Αντιπρόεδρος
3. Λ. Φάκος ,           Μέλος
4. Β. Καραγιάννης     ,«
5. Ν. Ασημακόπουλος,«
6. Δ. Καραγιάννης,      «
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Η. Δημητρίου ,        Μέλος
2 Λ. Αναγνωστόπουλος,  «
3. Ε. Βλαχοδημητρίου,    «
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου
Δελφών.
Στη συνέχεια o Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου μας διαβίβασε τις Αρ.Π.Α.Υ. από Β-299 έως και Αρ.Π.Α.Υ. από Β-467 με ημερομηνία 04/04/2013 και προτείνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τη δέσμευση της πίστωσης σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013
ΔΡΑΚΑΚΗΣ: Για να είμαι συνεπής, δεδομένου ότι δεν έχω ψηφήσει τον Προϋπολογισμό του δήμου γιατο οικ. έτος 2013, καταψηφίζω.
...........
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,
 την εισήγηση της Προέδρου και των μελών,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΥΠΕΡ (5) : Π. Ταγκαλής, Λ. Φάκος, Β. Καραγιάννης, Δ. Καραγιάννης Ν. Ασημακόπουλος .
ΚΑΤΑ (1) : Γ. Δρακάκης .
.
Εγκρίνει την δέσμευση και ψήφιση των πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 ως εξής:
-1-
   Με την σημερινή ευκαιρία για τις Παιδικές Χαρές, να επαναλάβουμε αυτό το οποίο γνωρίζουν οι γονείς και οι συνοδοί των μικρών παιδιών τα οποία παίζουν στην Παιδική Χαρά της Ιτέας, στην παραλία.  Οι  εκεί ''μόνιμοι'' Ψύλλοι, έχουν φθάσει αισίως, το μέγεθος της αλογόμυγας!!..
Εξυπακούεται ότι για το θέμα έχουν ειδοποιηθεί κατ' επανάληψη όλες οι ''αρμόδιες'' Τοπικές
Υπηρεσίες, αλλά μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα είναι το...γνωστό.
Για τα υπόλοιπα αναφερόμενα ποσά, θα έχουμε τον χρόνο να τα ''συζητήσουμε''...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου