Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ : ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
____

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 22/22.12.2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
«Ψήφισμα για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα Πρόεδρο Κοινότητας Ιτέας και Βουλευτή Φωκίδας Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, που αποδήμησε την 22α Δεκεμβρίου 2014»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 406/22.12.2014
..........................................................................

Ο κ. Δήμαρχος, αφού πήρε τον λόγο, εξήρε την προσωπικότητα, την αυτοδιοικητική διαδρομή και το έργο του Κωνσταντίνου Μπακογιάννη ως Προέδρου της Κοινότητας Ιτέας την περίοδο 1977 – 1981, ως βουλευτή την περίοδο 1981 - 1985 και πρότεινε στο Συμβούλιο να αποφασίσει την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3γ΄ του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), μετά από διαλογική συζήτηση,


Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Την έκφραση θερμότατων συλλυπητηρίων στην οικογένεια του.
 2. Την ανάρτηση μεσίστιας της σημαίας στο Δημαρχείο Ιτέας καθ΄ όλην την διάρκεια της 22ας Δεκεμβρίου 2014.
 3. Την ανάρτηση της φωτογραφίας του εκλιπόντος στο Δημαρχείο Ιτέας.
 4. Την πρόταση για ονομασία οδού της πόλεως Ιτέας με το όνομά του.
 5. Την συνοδεία της φιλαρμονικής της Δ.Ε. κατά την εκφορά της σωρού του.
 6. Εξουσιοδοτείται ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος για την επίδοση στην οικογένεια του εκλιπόντος του παρόντος ψηφίσματος.


  Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται
  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη
  Ακριβές απόσπασμα
  Άμφισσα 23.12.2014
  Η Πρόεδρος
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου