Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΟΣ


Μια Ομόφωνη Απόφαση

   Ο δραστήριος Σύλλογος των Εργαζομένων στους Καλλικρατικούς Δήμους Δελφών & Δωρίδος, είχε προγραμματίσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, να την πραγματοποιήσει στην Ιτέα.  Όπερ και εγένετο. 
Εχθές λοιπόν το απόγευμα, ημέρα Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014, συγκεντρώθηκαν όλοι τους
στο ''Κυριακοπούλειο'' και συζήτησαν τα θέματα και τα προβλήματα του κλάδου τους.  Στο τέλος δε, ενέκριναν ομόφωνα όπως αναφέρεται και ένα ψήφισμα, στο οποίο εμπεριέχονται 31 (τριάντα ένα) αιτήματα-διεκδικήσεις-επισημάνσεις, των οποίων οι ''παρενέργειες'' κατά την γνώμη τους, ταλανίζουν τον κλάδο τους, τους δημότες και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Δήμων.
  Εμείς θα ''σταθούμε'' σε ένα αίτημα, του οποίου το ενδιαφέρον δεν είναι αποκλειστικά συντεχνιακό, αλλά αφορά και καταδεικνύει την νοοτροπία/αντίληψη αυτών των ανθρώπων, για το πώς επιθυμούν να λειτουργεί το ''αφεντικό'' τους, για το καλό του κοινωνικού συνόλου :


Παραθέτουμε και το σύνολο του ομόφωνου ψηφίσματός των.

**********************************************


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ
( Mέλος της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αριθμ.1/ 13-2-2014

Στην Iτέα σήμερα την 13ην Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30΄μ.μ. στην Ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Ιτέας συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα Μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναγράφονται στο πρόγραμμα εργασιών της Γ.Σ.
Κατά την Συνέλευση αυτή εξεδόθη ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:
Εμείς οι εργαζόμενοι των «Καλλικρατικών Δήμων Δελφών και Δωρίδας» διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για τα παρακάτω:
1. Οργάνωση και διαμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς περιττή γραφειοκρατία και πολυνομία , που να εμπνέει και να έχει έμφαση στο μέλλον και όχι στο παρελθόν , με δομή και οργανωτικό πλαίσιο με σαφείς ρόλους, ευθύνες, σχέσεις εξουσίας, τρόπους και ενέργειες διοικητικής λειτουργίας και διαδικασιών.
2. Αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατική στελέχωση, με ανθρώπινο δυναμικό αναβαθμισμένο, με αυτονομία και πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συνταγματικής νομιμότητας με οικονομική αναβάθμιση και συνεχής εκπαίδευση και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες όλου του προσωπικού των Δήμων.
3. Ενιαία, μόνιμη και σταθερή εργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με αποτροπή με κάθε τρόπο των απολύσεων που σχεδιάζονται μέσω της διαθεσιμότητας.
4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών των Δήμων και εξαίρεσή τους από την αναστολή προσλήψεων μόνιμου προσωπικού κυρίως σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
5. Κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, που ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διευρύνονται μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας και ΚΟΙΝ.Σ .ΕΠ.
6. Καμιά κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και οργανικών υπηρεσιών των Δήμων
7. Μονιμοποίηση των εργαζομένων Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που εργάζονται, για ενιαία μόνιμη και σταθερή εργασία στο Δημόσιο και τους Δήμους.
8. Τακτοποίηση του προσωπικού που απασχολείται με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών
9. Αποτροπή κάθε προσπάθειας διεύρυνσης των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της «ομηρίας» χιλιάδων εργαζομένων.
10. Άμεση αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, Καλλικρατικών Δήμων που αναγκάζονται καθημερινά να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι υποχρεωμένοι από 1-1-2011 να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
11. Εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
12. Κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. που γίνεται στις πρόσθετες αποδοχές των Δημοτικών υπαλλήλων , καθώς δεν είναι μέτοχοι του Ταμείου αυτού.
13. Τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του μηνιαίου βοηθήματος του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από 9‰ σε 10‰.
14. Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από 110 σε 120 μηνιαία βοηθήματα.
15. Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το άρθρο 82, παρ. 6 του Ν.3584/2007, που θα καθορίζει τις κατηγορίες, τους κλάδους και τα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού των Δήμων.
16. Την τροποποίηση του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 με την προσθήκη στο τέλος της παρ. 1α εδάφιο που να αναφέρει: «Στις ανωτέρω αποφάσεις των μονομελών οργάνων εμπίπτουν και αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 - Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» προκειμένου να υπάρχει έλεγχος των αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό , από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
17. Αναγνώριση μισθολογικά και βαθμολογικά της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που είχαν πριν διορισθούν σε μόνιμες θέσεις, ύστερα από προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
18. Αναγνώριση ασφαλιστικά–συνταξιοδοτικά της προϋπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων που είχαν πριν μετατραπεί η σύμβασή τους σε Αορίστου Χρόνου με το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004.
19. Αναγνώριση συνταξιοδοτικά–ασφαλιστικά του χρόνου εκπαίδευσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που είχε προσληφθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 135/2006.
20. Διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των Προνοιακών Δομών μεταξύ των οποίων, «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα», «Κ.Η.Φ.Η», κ.λ.π. με εξασφάλιση της χρηματοδότησης.
21. Εξασφάλιση του κόστους της Μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στα Προνοιακά Προγράμματα με πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και της συνταγματικής της υποχρέωσης, έτσι ώστε οι Δήμοι να προχωρήσουν σε σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας και των ανάλογων οργανικών θέσεων προκειμένου να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως.
22. Αναβάθμιση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού ρόλου των Παιδικών Σταθμών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχουν σήμερα, Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εξοπλισμός, σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια κ.λπ.), Κατάργηση των τροφείων.
23. Την ένταξη του κλάδου Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
24. Την εξασφάλιση του κόστους της μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
25. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4024/2011 σχετικά με την βαθμολογική–μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των Δήμων που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε και μετά την 1-1-2011 να συνεχίσει να του χορηγούνται τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια.
26. Άμεση αντιμετώπιση της άδικης και άνισης μεταχείρισης που προβλέπει τη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση τρία (3) επί πλέον χρόνια, όσων εργαζομένων έχουν σαν τυπικό προσόν την εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 4 του Ν.4024/2011.
27. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων και αποτροπή κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης αυτών. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, διάταξη που επιβεβαιώνει τη διάθεση των προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
28. Την πλήρη αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας και στους εργαζόμενους των Δήμων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.
29. Tροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και την ένταξη και νέων κατηγοριών εργαζομένων.
30. Την επαναχορήγηση παροχών (Νέος Κανονισμός Παροχών) στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ.- Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που καταργήθηκαν με τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
31. Να οδηγούνται στην Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος οι υπεύθυνοι που δεν απαντούν στις αιτήσεις του Συλλόγου.
Διεκδικούμε τα αυτονόητα . Διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί και στους δύο Δήμους και να δημοσιευθεί στο τοπικό τύπο και στις Ιστοσελίδες ανάρτησης δελτίων τύπου και ανακοινώσεων.

AKΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

                                    Ο                                                                 Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                            Σπυρίδων Λύτρας                                          Νικόλαος Δημολάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου