Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ - Υποβολή δικαιολογητικών

   
    ΑΜΦΙΣΣΑ, 21.01.2019
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ


Α.Δ.Τ.: 3/2019
Θέμα: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Ξεκίνησε η δεύτερη φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τους σε αυτό.

Μέχρι και τις 19/03/2019 οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης μπορούν να υποβάλλουν στα ΚΕΠ που λειτουργούν στον Δήμο της μόνιμης και κύριας κατοικίας τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό.

Σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α και Β του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ. Α΄ 169), δικαιούχοι προς ένταξη στο πρόγραμμα για το Δήμο Δελφών, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων:

Δ.Ε. Άμφισσας
Βίνιανη, Δροσοχώριον, Ελαιών, Προσήλιον, Σερνικάκιον, Άγιος Κωνσταντίνος, Μοναστήριον,

Δ.Ε. Γαλαξιδίου
Άγιοι Πάντες, Πεντεόρια

Δ.Ε. Γραβιάς
Βάργιανη, Γραβιά, Καλοσκοπή, Καστέλλια, Μαριολάτα, Οινοχώριον, Σκλήθρον

Δ.Ε. Δελφών
Δελφοί, Καλάνια, Κρόκι, Χρισσό

Δ.Ε. Δεσφίνας
Άγιος Ανδρέας, Βάλτος, Μακριά Μαλλιά, Μονή Τιμίου Προδρόμου, Ποταμοί, Πρόσακος, Συκιά, Άγιος Νικόλαος, Δεσφίνα, Στενός

Δ.Ε. Καλλιέων
Αθανάσιος Διάκος, Μουσουνίτσα, Πανουργιάς, Πυρά, Στρόμη, Καστριώτισσα, Μαυρολιθάριον

Δ.Ε. Παρνασσού
Αλαταριές, Άνω Πολύδροσος, Επτάλοφος, Ζαμπειός, Λιβάδι, Λιλαία, ΠολύδροσοςΔικαιολογητικά Έγγραφα Πιστοποίησης των Δικαιούχων του Έργου:

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο δήμο της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή στο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄), κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:

1. Πρώτη (1η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του:
 • Αίτηση  Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος II της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄)
 • αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου,
 • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,
 • αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,
 • αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄)

2. Δεύτερη (2η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:
 • Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
 • την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος III της παρούσας. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
3. Τρίτη (3η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει:
 • Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
 • αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου.
4. Τέταρτη (4η) περίπτωση: μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύρια και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:
 • Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
 • την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος IV της παρούσας. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
5. Πέμπτη (5η) περίπτωση: αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίηση του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.):
 • Τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση (βλ. παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος) και
 • την εξουσιοδότηση του Παραρτήματος V της παρούσας ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησης του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών "COSMOTE TV PACK") και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών "DIGEA PACK"). Oι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών και στα επι μέρους ΚΕΠ του Δήμου.

Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας
Έδρα: Γιδογιάννου 31, ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
Τηλ: 22653-50730, 22653-50731


Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Γαλαξειδίου
Έδρα: Στρατηγού Καμμένου 10, Γαλαξείδι ΤΚ.33052
Τηλ: 22653-51228


Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς
Έδρα: Μητροπούλου Ιωάννη 2, Γραβιά ΤΚ 33057
Τηλ: 22650-91129,2265351640


Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δελφών
Έδρα: Βασιλέως Παύλου και Φρειδερίκης 12, Δελφοί ΤΚ 33054
Τηλ: 22653-51330


Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας
Έδρα: Αγίου Χαραλάμπους 10, Δεσφίνα ΤΚ 33050,
Τηλ: 22650-51758
Μαυρολιθάρι ΤΚ 33053
Τηλ: 2265351500


Πολύδροσος ΤΚ 33051
Τηλ: 2234350403

------------------------------------------------------------------------------


Γραφείο Τύπου Δήμου Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου