Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ : ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ;...

Αίτημα
Της Μέγκου Παναγούλας
Τοπικής Συμβούλου Δ. Κ. Δεσφίνας
Με την Αυτοδιοικητική Κίνηση
του Δ. Δελφών
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Δεσφίνα 24/09/2015 
Πρός:

1. Τον κο Ν. Μίχο Αντιδήμαρχο Δεσφίνας

2. Τον κο Χ. Καλιακούδα Πρόεδρο της Δ.Κ.

Δεσφίνας

3. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Δεσφίνας

ΚΟΙΝ.

1.Τον κο Αθ. Παναγιωτόπουλο Δήμαρχο

Δ. Δελφών

Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε για το τι προτίθεται να κάνει το Τοπικό Συμβούλιο, μετά την απόφαση της ΑΔΑ 7ΜΧΓΟΡ10 - Τ62 για το θέμα των Υδατοκαλλιεργειών στην θέση ‘’ Ποταμών’’.
Να υπενθυμίσω ότι :
Α) Στις22/1/2015 με ΑΔΑ 7ΘΘΘΟΡ10-ΚΣΜ η Γ.Γ Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Σ.Ε. κα. Γερακούδη ενέκρινε την επέκταση κατά 30 στρέμματα της Υδατοκαλλιέργειας στην θέση των ‘’Ποταμών’’ και
Β) Στις 25/02/2015 με ΑΔΑ 6ΞΓΦ7ΛΗ-ΤΣ3 ο Αντιπεριφεριάρχης Φωκίδας κ. Μίχος, ενέκρινε την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του συσκευαστηρίου της Υδατοκαλλιέργειας στην θέση των ‘’Ποταμών’’

Στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δεσφίνας,28/2/2015 ημέρα Σάββατο, κατέθεσα αίτημα το οποίο πρωτοκολλήθηκε μεΑριθ. Πρωτ: 5308/4-3-2015,για να συζητηθεί το θέμα της αδειοδότησης της Υδατοκαλλιέργειας στην θέση των ‘’Ποταμών’’. Ζητούσα να καλέσουμε τους κατοίκους για να ενημερωθούν για τις παραπάνω εξελίξεις και να παρθούν αποφάσεις για την περαιτέρω δράση μας . Γιατί στη συνεδρίασή του Τοπικού Συμβουλίου της Δεσφίνας στις 09/09/2014 είχαμε πάρει ομόφωνα αρνητική θέση για την αδειοδότηση του συσκευαστηρίου και της επέκτασης κατά 30 στρέμματα της υδατοκαλλιέργειας στην θέση των ‘’Ποταμών’’, παρουσία μεγάλου πληθυσμού κατοίκων και συλλόγων της περιοχής.
Επίσης να υπενθυμίσω ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, πήρε Αρνητική Απόφαση της 22/09/2014 για το συγκεκριμένο θέμα και αποφάσισε να κινηθεί νομικά.
Το αίτημά μου δεν έγινε δεκτό .
Από το Δήμο Δελφών ορίστηκε η κα. Α. Σωτηροπούλου ως δικηγόρος για την υπόθεση αυτή.
Επανήλθα με νέο αίτημα,εκπροσωπώντας την Κίνηση Πολιτών, προς το Τοπικό Συμβούλιο της Δεσφίνας, να κληθεί η κα. Σωτηροπούλου στο Τοπικό Συμβούλιο ώστε ενημερωθούμε ως Σύμβουλοικαι για να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την εξέλιξη της υπόθεσης από την μεριά την ίδια. Το αίτημά μου το έστειλα με emailτης 10/06/2015 με Αριθ. Πρωτ. :14479/12-06-2015 στην Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας και κοινοποιήθηκε σε όλους και όλες τις συμβούλους.
Δεν υπήρξε όμως καμία ενημέρωση, γιατί δεν ήρθε η δικηγόρος. Εμείς ως Κίνηση είχαμε ενημερώσει το Τοπικό Συμβούλιο ότι αν δεν φρόντιζε να ενημερωθούμε από την δικηγόρο θα το πράτταμε εμείς και αυτό άλλωστε κάναμε.
Στο τελευταίο Τοπικό Συμβούλιο , στις 17/07/2015, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτός ημερησίας διάταξης και δεν έγινε δεκτό. Παρά ταύτα ενημέρωσα τους Συμβούλους για το τι μας είπε η δικηγόρος . Όπως λοιπόν μας ενημέρωσε η κα. Σωτηροπούλου , όφειλε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών να την ορίσει ως δικηγόρο κατά της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας κ.Μίχου, για να είναι επιτυχής η προσφυγή.
Όπως πληροφορήθηκα από τον τοπικό τύπο και το διαδίκτυο η ΑΔΑ 7ΜΧΓΟΡ10 - Τ62 που εκδόθηκε από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στη Λαμία 21 -07-2015 με Αρ. Πρωτ.: 5180/124489, αναφέρει:
«A. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ. 1 ιγ’) του ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή του Δήμου είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. Στην κρινόμενη προσφυγή ο Δήμος Δελφών με το αριθμ. 14318/18-06-2015 έγγραφό του μας απέστειλε την με αριθμ. 91/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με την οποία ορίζεται δικηγόρος να προσβάλει με κάθε ενδεικνυόμενο μέσο ή βοήθημα τις αποφάσεις της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τις παραχωρήσεις αδειών στις ιχθυοκαλλιέργειες στη θέση Ποταμοί της Δ.Κ. Δεσφίνας. Επειδή με την εν λόγω απόφαση δεν ορίζεται δικηγόρος για να προσβάλει την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας, η προσφυγή κατά το μέρος που αφορά τον πρώτο προσφεύγοντα Δήμο Δελφών είναι απαράδεκτη και δεν εξετάζεται περαιτέρω.
Β. Επειδή ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής άρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση ή αφότου έλαβε γνώση. Σύμφωνα δε με πάγια νομολογία του ΣτΕ προκειμένου περί ατομικών διοικητικών πράξεων, η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση, μόνο για τους τρίτους και όχι για εκείνους τους οποίους αφορούν, για τους οποίους και μόνο χρονικό σημείο εκκίνησης της προθεσμίας αποτελεί η κοινοποίηση ή γνώση της πράξεως, ανεξαρτήτως εάν η πράξη έχει δημοσιευθεί.
Επειδή η προσβαλλόμενη αριθμ. 746/Θ.1/398/20-04-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας του επεκταθέντος και εκσυγχρονισθέντος συσκευαστηρίου ιχθύων της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ» 3 δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 21 Απριλίου 2015.
Επειδή όσον αφορά τον δεύτερο προσφεύγοντα Σύλλογο, η προσφυγή κατατέθηκε στο ΥΠΑΠΕΝ στις 19-05-2015, ήτοι μετά την παρέλευση της νομίμο αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, κατά συνέπεια είναι απαράδεκτη και δεν εξετάζεται περαιτέρω.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απορρίπτουμε την από 15-05-2015 προσφυγή του Δήμου Δελφών και του Συλλόγου «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ» κατά της με αριθμ. 746/Θ.1/398/20-04-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία κατατέθηκε στο ΥΠΑΠΕΝ στις 19-05-2015 και περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 28-05-2015, ως απαράδεκτη σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας απόφασης μπορείτε να προσφύγετε στο αρμόδιο δικαστήριο με το ένδικο βοήθημα, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 230 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).»

Ερωτώ λοιπόν,
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί Τοπικό Συμβούλιο της Δεσφίνας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών από δω και στο εξής; Γιατί στην ΑΔΑ 7ΜΧΓΟΡ10 - Τ62, Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κος. ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ , αναφέρει ότι ‘’ κατά της παρούσας απόφασης μπορείτε να προσφύγετε στο αρμόδιο δικαστήριο με το ένδικο βοήθημα, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 230 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) ‘’.
Παρακαλώ άμεσα να γίνει συγκληθεί συμβούλιο , πριν τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής από το Δ. Δελφών, με αυτό ως αποκλειστικό θέμα, και παρουσία των κατοίκων και των ενδιαφερόμενων συλλόγων. Να επισημάνω, ότι περίπου 100 κατοικίες βρίσκονται στην περιοχή των Ποταμών.
Για τους Πολίτες στο Προσκήνιο
Μέγκου Παναγούλα
Τοπική Σύμβουλος Δ. Κ. Δεσφίνας

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν.

Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου