Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (29-10-2015)


''Επί τον τύπον των ήλων...''

   Την επομένη της επετείου του ιστορικού ''ΟΧΙ'', το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις Ενστάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί, για το Β1 στάδιο της Αναθεωρήσεως του Γ.Π.Σ. Ιτέας-Κίρρας. 

Θέμα 18ον : Εξέταση ενστάσεων Β1 Κεφαλαίου (2η ανάρτηση) της μελέτης «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας – Κίρρας Δήμου Δελφών». (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).

************************************************


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άμφισσα 23 / 10 /2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                      ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 27081
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως στις 29 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (13η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΚΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 3. Ανάκληση της αριθ. 384/2015 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού», και λήψη νέας απόφασης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Αποδοχή πίστωσης 5.000, 00 € από δωρεά του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και διάθεση πίστωσης για την έκθεση σύγχρονης τέχνης “The symptom Project”. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους σωστούς παραβάτες. (Εισηγητής: κ. . Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών ).
 8. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος N.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).
 9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος K.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).
 10. Έγκριση χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων από κληροδότημα ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).
 11. Χορήγηση βραβείων από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κωνσταντίνου και Καλλιρόης Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).
 12. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Β.ΚΑΝΑΤΑ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).
 13. Επικαιροποίηση απόφασης για ενοίκιο σε ακίνητο του Δήμου. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Α.Μ. 46/2009 – 1η επικ. 15/4/2015). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 17. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 18. Εξέταση ενστάσεων Β1 Κεφαλαίου (2η ανάρτηση) της μελέτης «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας – Κίρρας Δήμου Δελφών». (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
 19. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 20. Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2100/16.07.2015 πρόσκλησής της» για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 21. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση και τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Δελφών για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2100/16.07.2015 πρόσκλησής της. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 22. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 266/29-06-2015 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 23. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 216/05-06-2015 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 24. Λήψη απόφασης για τη λύση της "Διαδημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού -
  Τουρισμού - Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Τ.Α.) των Δήμων Δελφών και Αμφίκλειας-
  Ελάτειας", ανάληψη δραστηριοτήτων της και μεταφορά του Προσωπικού της
  τόσο στον Δήμο Δελφών όσο και στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 25. Ανάκληση της με αριθμό 130/11.4.2014 απόφασης του Δημοτικού
  Συμβουλίου Δήμου Δελφών "Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού
  κτιρίου" στην Τ.Κ. Καστελλίων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 26. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού
  κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της Τ.Κ. Γραβιάς στον Πολιτιστικό
  Σύλλογο Νέων Γραβιάς. . (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 27. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου Μητρώου Αρρένων. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος)
 28. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες  μαθητές κατά το σχολικό έτος 2014-2015, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος)
 29. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες  μαθητές κατά το σχολικό έτος 2014-2015, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Ιωάννη Αναστασόπουλου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 30. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος κινητών πραγμάτων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 31. Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 32. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες προετοιμασίας φακέλου και παρουσίασης για τη συμμετοχή του Δήμου Δελφών ως υποψήφια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 34. Κατανομή πίστωσης ποσού 71.520,00 € (γ΄ δόση) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων έτους 2015.(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).
 35. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου, μέλους που είχε ορισθεί βάσει των αριθ. 20, 170 και 171/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

1 σχόλιο:

 1. Η ΙΤΕΑ ΚΑΙ Η ΚΙΡΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ.
  ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή