Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

"ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε." : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ (μέσω του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER)


                               Μετά και από την υπερδέσμευση

Από το τελικό σύνολο των 52 (πενήντα δύο) υποβληθέντων (φακέλλων)αιτήσεων, ενεκρίθησαν οι 33 (τριάντα τρεις) και απερρίφθησαν για διαφόρους λόγους 19 (δέκα εννέα).

Παραθέτουμε την ανακοίνωση της "ΑΝ.ΦΩ." με την τελική κατάταξη των αιτήσεων :


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου