Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

"ΟΙ ΦΙΛΟΙ" ΣΥΝΤΑΞΕΙΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ 5η ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ - Πρόγραμμα

5ο   Φεστιβάλ   Πολιτισμού  
" Ταξιδεύοντας   με   τους   Καλλιτέχνες  & τον   Πολιτισμό  της   Φωκικής   Γης 
  Ο   Πολιτιστικός   Σύλλογος  « ΟΙ   ΦΙΛΟΙ   ΤΗΣ   ΚΙΡΡΑΣ »  θα  π ραγματο π οιήσει για  π έμ π τη   συνεχόμενη   χρονιά το  διήμερο  π ολιτιστικό   φεστιβάλ  « Ταξιδεύοντας   με   τους   καλλιτέχνες   και   τον  π ολιτισμό   της   Φωκικής   γης »  στην π λατεία   της   Κίρρας στις   29-30 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017. 
  Σκο π ός   του  5 ου   Φεστιβάλ   Πολιτισμού   είναι   να  π ροβληθεί   το   έργο   εικαστικών   δημιουργών  ( ζωγραφική γλυ π τική ,φωτογραφία κεραμική ψηφιδωτό κ . α .)   αλλά   και   α π ό   τη   συμμετοχή   των   Συλλόγων  / Φορέων   και   Παραγωγών  π ου π ροβάλουν   το   λαογραφικό   στοιχείο τις  π αραδοσιακές   γεύσεις   και   εδέσματα  π ου   θα  π ροσφέρονται  , να   αναδειχθεί  η   ομορφιά   της   Φωκίδας .  
Ειδικό   αφιέρωμα   για   φέτος   θα   είναι   η   Μουσική   με   εναλλαγή   μουσικών   ειδών  & μουσικών   σχημάτων  π ου   θα   μας  ταξιδέψουν   και   τις   δυο   βραδιές .   Ξεχωριστή   θέση   θα   έχουν   και   φέτος   τα   το π ικά  π ροϊόντα   της   Φωκίδας   τα   ο ποία   οι   ε π ισκέ π τες   θα   γνωρίσουν   και   θα   α π ολαύσουν   σε   ειδικό   χώρο   της   έκθεσης .
Πρόγραμμα  
ΣΑΒΒΑΤΟ  29 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017  
Ώρα   έναρξης : 20:00
Φιλαρμονική   ορχήστρα   Άμφισσας
Φιλαρμονική   Ορχήστρα   Ιτέας  
Χορωδία   Δήμου   Δελφών
     
Μουσικό   αφιέρωμα   στον  π αλιό   Ελληνικό   κινηματογράφο
Για   μια   και   μοναδική   εμφάνιση   τ ραγουδά   ο   τενόρος   της   Λυρικής   Σκηνής
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΠΑΚΣΟΓΛΟΥ  
τον   συνοδεύει   ο  π ιανίστας   ΒΕΝΙΑΜΗΝ   ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΑΡΟΓΛΟΥ  
ΚΥΡΙΑΚΗ  30 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017  
  Ώρα   έναρξης : 19:00
19:00- 21:00
Παιδότο π ος   α π ό   την   Εταιρεια   Κοινωνικής   Ψυχιατρικής   και   Ψυχικής   Υγείας   υ π ευθ .   Δέσ π οινα   Πα π αϊωάννου   και  την   Κατερίνα   Ψαριανού
21:00
π ιάνο
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

22:00
Μουσικό   σχήμα   έντεχνου   ελληνικού   τραγουδιού   με   τους :
τραγούδι   κιθάρα   ούτι
ΓΙΑΝΝΗΣ   ΣΟΥΦΡΑΣ

ακορντεόν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
μ π ουζούκι
ΗΛΙΑΣ   ΤΣΑΡΑΣ
κιθάρα   κρουστά ΚΡΙΣΤΙ   ΡΑΤΣΕΒΑ  
Δημήτρης   Πακσόγλου

Ο   τενόρος   Δημήτρης   Πακσόγλου   γεννήθηκε   στον   Πειραιά . 
Α π όφοιτος   του   Ωδείου   Athenaeum   της   τάξης   του   Κώστα   Πασχάλη   και   της   σο π ράνο  Marina Krilovici   έκανε   το  ντεμ π ούτο   του   στην   ό π ερα   στο   ρόλο   του   Creonte α π ό   την   ό π ερα   Edipo Re του   R.Leoncavallo σε   μια  π αραγωγή  της   ό π ερας   Θεσσαλονίκης .
Α π όφοιτος   της   ανώτερης    σχολής   δραματικής   τέχνης  ‘’ ΒΕΑΚΗ ’’ συνεργάστηκε   ως   ηθο π οιός   με   μερικές   α π ό   τις  μεγαλύτερες   θεατρικές   σκηνές   της   Ελλάδος   συμμετέχοντας   σε   φεστιβάλ   ό π ως   αυτά   των   Αθηνών   και   της   Ε πιδαύρου ερμηνεύοντας   ρόλους   ρε π ερτορίου .
  Έχει   κερδίσει   το  1 ο   βραβείο   στον   διεθνή   διαγωνισμό   κλασσικού   τραγουδιού   στην   Αθήνα  ( Σ . Η . Μ . Μ . Ο .) και   το  2 ο  βραβείο   στον  π ανελλήνιο   διαγωνισμό  π ου  π ραγματο π οιήθηκε   στο   Μέγαρο   Μουσικής   Θεσσαλονίκης Διακρίθηκε   ε πίσης   στους   διεθνείς   διαγωνισμούς   Maria Callas και  Elena Obraztsova στην   Αθήνα   και   Αγία   Πετρού π ολη   αντίστοιχα .
Τον   Οκτώβριο   του  2010 τραγούδησε   τον   ρόλο   του   Radames   α π ό   την   ό π ερα   Aida   στο   ολυμ π ιακό   στάδιο   του  Παρισιού   σε   μια  π αραγωγή   η   ο π οία   μεταδόθηκε   ζωντανά   α π ό   την   γαλλική   τηλεόραση  (France O).
Ερμήνευσε   δι π λό   ρόλο   στην  π ρώτη   ευρω π αϊκή  π αρουσίαση   της   ό π ερας    The Portrait     ό π ου   ανέβηκε   στην   ό π ερα     Loraine de Nancy   σε   σκηνοθεσία   του   διάσημου   βρετανού   σκηνοθέτη   D. Pountney .
Τον   Ιούλιο   του  2011   έκλεισε   ως  guest το   φεστιβάλ   της   γαλλικής   ραδιοφωνίας   συνοδευόμενος   α π ό   την   ομώνυμη  ορχήστρα   σε   μια   συναυλία   ό π ου   μεταδόθηκε   ραδιοφωνικά   ζωντανά  π ανευρω π αϊκά   α π ό   την  Place del Europe του Montpellier .
  Έκανε   το   ντεμ π ούτο   ως   Turridu   στην   ό π ερα   Cavalleria Rusticana   και   ως   Araquil   στην   ό π ερα   La Navaraise στη  πόλη   Saint Etienne   της   Γαλλίας   υ π ό   την   διεύθυνση   του   αρχιμουσικού   L. Campellone.
Τη   σαιζόν   2011-2012 κλήθηκε   α π ό   την   Ε . Λ . Σ   να   ερμηνεύσει   ρόλους   ό π ως   αυτόν   του   Gustavo   α π ό   την   ό π ερα  Ballo in maschera   και   του   Danilo   α π ό   την   ο π ερέτα   Εύθυμη   Χήρα .
  Α π ό   το  2012 εώς   σήμερα   ανήκει   στο   μόνιμο   δυναμικό   της   Ε . Λ . Σ ερμηνεύοντας   ρόλους   ό π ως   αυτόν   του   Des Grieux στην   ό π ερα   Manon Lescaut , Alfredo στην   La Traviata   και   του   Turridu στην   Cavalleria Rusticana Ε π ίσης   του  Macduff α π ό   τον   Macbeth   και   G . Eisenstein   α π ό   την   ο π ερέττα   Die Fledermauss   και   Pinkerton   στη   Madamma butterfly   όλοι   με   την   εθνική   λυρική   σκηνή .
Βενιαμίν   Χατζηκουμ π άρογλου  
Ο   Βενιαμίν   Χατζηκουμ π άρογλου   γεννήθηκε   το  1983. Σ π ούδασε  π ιάνο   με   την  ´ Αννη   Τότσιου   στο   Εθνικό   Ωδείο  Αθηνών Μ Καλομοίρης α π' ό π ου   και   α π οφοίτησε   με   άριστα  π αμψηφεί   και   Β ´ βραβείο Το  2014 έλαβε  π τυχίο  Μουσικολογίας   α π ό   το   τμήμα   Μουσικών   Σ π ουδών   του   Εθνικού   και   Κα π οδιστριακού   Πανε π ιστημίου   Αθηνών .Παράλληλα   με   τις   σ π ουδές   του  π αρακολούθησε   σεμινάρια   με   τους  π ιανίστες  J.M.Battista, J. & C. Ganev, Ivo Pogorelich, D. Bashkirov, Ρίτα   Μ π ουμ π ουλίδη   και   Δ Τουφεξή .   Τα   έτη  2000 και  2002 α π έσ π ασε   τα   Β ’ και   Γ ’ βραβεία   στους  Πανελλήνιους   Διαγωνισμούς   Πιάνου   του   ΥΠΕΠΘ   και   της   ΧΟΝ   αντίστοιχα Το  2010, έ π ειτα   α π ό   ακρόαση έλαβε   υ ποτροφία   στη   σχολή   τσεμ π άλου   του   Ωδείου  Atheneum.   Έχει   εμφανιστεί   σε  π ολυάριθμες   συναυλίες   και   εκδηλώσεις  ως  π ιανίστας   κορε π ετίτορας Έχει   συνεργαστεί   με   το   Εθνικό   Θέατρο το   Φεστιβάλ   Αθηνών το   Μέγαρο   Μουσικής  Αθηνών το   Μουσείο   Μ π ενάκη το   Ίδρυμα   Θεοχαράκη την   ΕΡΤ   και   με   μεγάλους   λυρικούς   καλλιτέχνες   ό π ως   οι   Τζ .Δριβάλα Ζ Τερζάκης , R. Costi, Δ Καβράκος Χ Σταμ π όγλης Τζ Μοδινός Στ Μ π ερής Λ Αγγελο π ούλου Μ ΜαρκέτουΓ Χριστό π ουλος Δ Πακσόγλου Μ Σκαρλάτου , D. Vietri, Μ Πα π αρίζου Μ Μηλολιδάκη Ε Βουδουράκη Μ Μουτσίου , R. Jakobsh, S. Benetta, Χ Αδριανό , O. Kamata, Β Καράγιαννη   κ . α   Το   Μάρτιο   του  2009 π ραγματο π οίησε   ηχογράφηση  στο   Μέγαρο   Μουσικής   Αθηνών   για   την  π αράσταση  « Η   Φιλοσοφία   στη   Σκηνή Νίτσε » του   Πανε π ιστημίου   Αθηνών .Το  2010 συμμετείχε   στις   ό π ερες  «Madama Butterfly» του  G.Puccini και  «Antigone» του  Traeta σε   σκηνοθεσία   Τζ .Δριβάλα   και   στην  π αράσταση  «Verdi, ο   γνωστός   μας   άγνωστος » π ου  π ραγματο π οιήθηκε   στον   φιλολογικό   σύλλογο  Παρνασσό Το   ίδιο   έτος   ανέλαβε   τη   μουσική  π ροετοιμασία   στις   Ό π ερες  «La Traviata», «Rigoletto» και  «Il Trovatore»του  G. Verdi π αραγωγής  « Αθηναϊκής   Πολυφωνίας » και   Δήμου   Αθηναίων Το  2012 συμμετείχε   στις   εκδηλώσεις   του  «Μουσικού   Μάη » του   Πανε π ιστημίου   Αθηνών Το  2013 έ π αιξε   στην  π αράσταση  « Δραματικό   και   Μουσικό   Πρελούδιο  για   τον   Κ Π Καβάφη » π ου   ανέβηκε   στο   ίδρυμα   Μ Κακογιάννης   σε   σκηνοθεσία   Β Αναστασίου   και  π αράλληλα  εργάστηκε   στο  π ρόγραμμα   καταγραφής   του   μουσικού   αρχείου   του   Ωδείου   Αθηνών Το  2014 συμμετείχε   στο   θεατρικό «I have a dream» π ου   ανέβηκε   στο   θέατρο  Playground. Το   ίδιο   έτος   ανέλαβε   τη   μουσική  π ροετοιμασία   της  παράστασης  « Το   Αστέρι   της   Λιλι π ού π ολης » του   Εθνικού   Θεάτρου   σε   σκηνοθεσία   Ρ Κα π ετανάκη Η   μουσική   του  έργου   κυκλοφόρησε   σε  cd α π ό   την   ΕΜΙ Το   καλοκαίρι   του  2014 συνόδευσε   λυρικούς   καλλιτέχνες   στο  gala ό π ερας  του   Ιδρύματος   Π και   Μ Κυδωνιέως   στην   Άνδρο στο   Φεστιβάλ  El Greco στο   Φόδελε   της   Κρήτης   καθώς   και   στο  Φεστιβάλ   Αθηνών Το  2015 ανέλαβε   τη   μουσική  π ροετοιμασία   των   μονωδών   και   του   μ π αλέτου   στην   ό π ερα  «El Greco» σε   μουσική   Γ Χατζηνάσιου   και   σκηνοθεσία   Β Αναστασίου , π ου  π αρουσιάστηκε   στο   Δημοτικό   Θέατρο   ΠειραιάΤο   καλοκαίρι   του   ίδιου   έτους   συμμετείχε   στην  π αράσταση  «20 χρόνια   χωρίς   τη   Μελίνα » π ου  π ραγματο π οιήθηκε  στο   αρχαίο   θέατρο   του   Πυθαγορείου   στη   Σάμο Για   την  π αράσταση   αυτή η   ο π οία  π αρουσιάστηκε   στο   Παρίσι   και  στην   Νάντη   της   Γαλλίας   το  2014, τιμήθηκε   με   βραβείο   α π ό   τον Όμιλο  Unesco Πειραιώς   και   Νήσων  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου