Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 25 ΘΕΜΑΤΑ (με την καθιερωμένη αναμόρφωση του προϋπολογισμού...)


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                           Άμφισσα 27 / 07 /2017

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 ́
προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1. Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών και Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείμενο βάσει των δύο αποφάσεων με αριθ. 11/253/23.6.2017 και
13/278/14.7.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. (Εισηγητής: κ.Δήμαρχος).
2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης ης Πράξης «ΕΡΓΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ» στην Πρόσκληση 32 της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
3. Αναμόρφωση (5 η ) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ ́ αριθ. 198/2017
(ΑΔΑ: 7ΜΖ5Ω9Θ-ΘΑ3) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ.
Δήμαρχος).
7. Έγκριση και παραλαβή της υπ ́ αριθ. 14/2017 (1 η επικαιροποίηση της 11/2016)
μελέτης του έργου με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
8. Έγκριση και παραλαβή της υπ ́ αριθ. 15/2017 (1 η επικαιροποίηση της 9/2017)
μελέτης του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και τρόπου υλοποίησης αυτού.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ –
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ. .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
11. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και 1 ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ.(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 14/09). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν.
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
14. Έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού,
με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 –
2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).
15. Έγκριση πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017-2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία
Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).
16. Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού –
καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).
17. Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής
συνεντεύξεων συμμετεχόντων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης Δ.Ε. Καλλιέων
ΌΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1944 – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ ́. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μεταφορά της Φιλαρμονικής Άμφισσας στο
Καρπενήσι στα πλαίσια της εκδήλωσης «Μποτσάρεια 2017». (Εισηγητής: κ.
Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση ανάθεσης συνδρομής τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος
Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ/ΕΚΤ για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες του
Δήμου Δελφών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Δημόσια Εορτή-Επέτειο «Ναυμαχία της
Αγκάλης». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
22. Λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση παραχώρησης προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας. (Εισάγεται
από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ.
Σύμβουλος).
24. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με αγροτική οδό στην υπό ίδρυση
επιχείρηση του κ. Πάνου Κοτσιά στην ΤΚ Καστελλίων της ΔΕ Γραβιάς. (Εισάγεται
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
25. Λήψη απόφασης επί της 270/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Δελφών για επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε
αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

  1. κάνετε κατι και για τους γυφτους της αμφισσας που ταλαιπωρούνται οι κακόμοιροι μεσα στο ηλιο χωρις καπελο στη μαρινα και στις παραλιες.Καθαριστε και τους χωρους που κοιμουνται( Πλατεια Ηρωων, παραλια Κιρρας,Μαρινας Ιτεας) από τις βρομιες γιατι θα πάθουν τιποτα.Ελεος ! Καλα η Αστυνομια,το Λιμεναρχειο δεν κανει κατι να απομακρύνει τους τουρίστες που μπλέκονται μεσα στα πόδια των Ρ Ο Μ Α και τους ενοχλουν!? Οι νυκοκυραίοι δεν ντεπονται λιγο που αμπαροκλειδονωνται και δεν αφήνουν τους να μπουνε στα σπίτια τους και να διαλέξουν να πάρουν οτι θέλουν?

    ΑπάντησηΔιαγραφή