Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

                                         
                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                Άμφισσα, 3 Ιουλίου 2017
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ                      Αριθμ. Πρωτ. : 30
ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ
( Mέλος της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α)                    ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου
                                                                             Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
                                                                              Νομού Φωκίδος
                                                                          Ρήγα Κοντορήγα – 12 
                                                                          Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
                                                             ► κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου (Πρόεδρος ΥΣ)
                                                                    ► κ. Δημήτριο Κοϊβαρη Μέλος
                                                                    ► κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου »
                                                                    ► κ. Δημήτριο Ροπακά »
                                                                    ► κ .Ιωάννη Τριανταφύλλου »

                                                                     2. Ασκών καθήκοντα Γεν. Γραμματέα
                                                                          Αποκεντρωμένης Διοίκησης
                                             Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος
      ΚΟΙΝ: 1. κ. Δήμαρχο Δελφών
                                                               2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                         ► κ. Παναγιώτη Ταγκαλή.
                                                                         ► κ. Γεώργιο Ιωσηφίδη.
                                                                         ► κ. Παναγιώτη Μέγκο .
                                                                        ► κ. Γεώργιο Δρακάκη.
                                                           3. Μέλη του Συλλόγου
                                                           4. Tοπικό Τύπο & Ιστοσελίδες ανάρτησης Δελτίων τύπου & ανακοινώσεων

ΘΕΜΑ : Παροχή αρνητικής γνώμης Υ.Σ. και εν συνεχεία Ακύρωση της 253/2017
απόφασης Δ.Σ. περί « έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Δελφών»,
ΣΧΕΤ : 1. Η αριθμ. 253/ 23-6-2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δελφών.
2. Η αριθμ. 6/2017 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία των αρμοδίων δικαστηρίων, « Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν 3584/2007, το δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο ανατίθεται καταρχήν η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των Οργανισμών των οικείων υπηρεσιών, προσδιορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, από ποιες κατηγορίες (ΠΕ, TE, ΔΕ) και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να ορίσει ότι οι προϊστάμενοι θα προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας και χωρίς να κωλύεται να εισαγάγει ρυθμίσεις διαφορετικές από εκείνες που ίσχυαν στο παρελθόν έστω και αν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα (ΣτΕ 2459/2012, 102/2010, 2207/2002, 915/2000, 249/1998, 1729/1990). Μπορεί, συνεπώς, κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό και κατ’ εφαρμογή νομίμων κριτηρίων συνδεομένων με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να αποκλείσει υπαλλήλους ενός ή και περισσότερων κλάδων από τη δυνατότητα να επιλέγονται ως προϊστάμενοι μονάδων, εφόσον η ειδικότητα την οποία κατέχουν, δεν έχει ή έχει λιγότερη συνάφεια με το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Δεν μπορεί όμως, στα πλαίσια της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, να αποκλείσει αδικαιολόγητα υπαλλήλους μιας κατηγορίας που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία, που με τον Οργανισμό, καθορίσθηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μονάδα αυτή (Δ.Εφ.Θεσ. 461/2015 , Δ.Εφ.Θεσ 243/2002, Δ.Εφ.Αθ 949/1990. Πρβλ. ΣτΕ 915/2000, 1115, 1116/1982) ».
Στην ανωτέρω σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, και στο άρθρο 27 , ΜΕΡΟΣ 5ο με τίτλο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , αναφέρονται οι οργανικές μονάδες (Δ/νσεις , Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία) με τους κλάδους και ειδικότητες των υπαλλήλων οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να επιλεγούν ως προϊστάμενοι αυτών των οργανικών μονάδων.
Πλην όμως , κατά παράβαση της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα οι υπάλληλοι κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΔΕ1 - Διοικητικού & ΔΕ-1 Διοικητικού -Λογιστικού, από την δυνατότητα να μπορούν να επιλεγούν ως προϊστάμενοι των περισσοτέρων Τμημάτων του ΟΕΥ, παρότι η ειδικότητα την οποία έχουν, είναι συναφής, με την ειδικότητα των υπαλλήλων άλλων κατηγοριών ( ΠΕ-1 Διοικητικού , ΠΕ- Διοικητικού Οικονομικού και ΤΕ – Διοικητικού Λογιστικού ) , που με τον οργανισμό καθορίστηκε ότι επιλέγονται προϊστάμενοι στα Τμήματα αυτά.
Τα δέκα τρία (13) Τμήματα του ΟΕΥ , στα οποία αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα οι υπάλληλοι κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΔΕ-1 Διοικητικού & ΔΕ-1 Διοικητικού-Λογιστικού, ενώ επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ οιανδήποτε κλάδου/οιανδήποτε ειδικότητας, (επομένως και του Διοικητικού Κλάδου), είναι τα αναφερόμενα Τμήματα στο άρθρο 27 του ψηφισθέντος Ο.Ε.Υ. ,με τα προσδιοριστικά αριθμητικά στοιχεία των οργανικών μονάδων: 2 , 4, 5, 7παρ.1 , 7παρ. 2, 7παρ. 3, 7παρ. 4 , 8, 9, 11παρ. 1 , 11παρ. 2 , 12 παρ.1, 12παρ. 3 .
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .
                                     Για το Δ.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Σπυρίδων Λύτρας                Νικόλαος Δημολάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου