Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (για τα συμφέροντα του Δήμου)

  Τρεχάτε ποδαράκια μου!...”

  Μετά από σωρεία λαθών (εσκεμμένων ή μη θα το δείξει η ιστορία), μετά από συνεχείς κι ανομολόγητες δικαστικές ήττες και μετά από την κατακραυγή των αδίκως θιγομένων περιοίκων της Πλατείας Θεάτρου στην Ιτέα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών όρισε με απόφασή της (ΑΔΑ ΩΡΙΩ9Θ-ΨΟ3) δυο δικηγόρους, οι οποίοι θα πρέπει να προλάβουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα και την εκτέλεση της από 30-5-2017 επιταγής του εξ Αμφίσσης Γεωργίου Παπαθανασίου, σε βάρος όλων των περιοίκων της Πλατείας.  Και αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων των έως τώρα κακών (μόνον κακών;...) χειρισμών των Δημοτικών Αρχών, από την 10ετία του 1980 έως και τον Μάϊο του 2017. Κατά το κοινώς λεγόμενον, “έφθασε ο κόμπος στο χτένι”.

    Το δυστύχημα όμως είναι ότι τον “κόμπο” τον αισθάνονται να τους κτυπά την πόρτα, οι περίοικοι της Πλατείας, οι οποίοι καλούνται να “πληρώσουν το μάρμαρο”, για κάτι το οποίο δεν ευθύνονται, για κάτι το οποίον ήταν και είναι μέλημα και υποχρέωση του Δήμου στον οποίον κατοικούν και στις διαδικασίες τις οποίες υποχρεωτικά υπεβλήθησαν από την Πολεοδομία προκειμένου να οικοδομήσουν επί περιουσιακών τους στοιχείων από πολλών ετών, δεν έφεραν αντίρρηση ούτε και επαρανόμησαν.
   Το τι έγινε στο Εφετείο Λαμίας και στον Άρειο Πάγο, είναι γνωστά. Και τώρα ο Δήμος Δελφών, μετά από τις εγκληματικές ενέργειές του στην υπόθεση, με τις οποίες  ακολούθησε το παράδειγμα του τέως Δημάρχου του Καποδιστριακού Δήμου Ιτέας, ορίζει δυο δικηγόρους, προσδοκώντας ότι θα σταματήσει το ασταμάτητο. Δηλαδή, την οικονομική ικανοποίηση των κληρονόμων της εξ Αμφίσσης οικογενείας Παπαθανασίου, οι οποίοι ναι μεν απώλεσαν την διεκδίκηση της ψιλής κυριότητος της Πλατείας, αλλά το δικαστήριο τους καταλόγισε την απόλαυση της ...επικαρπίας της!

Εξυπακούεται ότι ο διορισμός των δυο δικηγόρων, έγινε για να προασπισθούν τα συμφέροντα του Δήμου και όχι των θιγομένων οικονομικά κατοίκων!

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή, στην συνεδρίασή της στις 16-6-2017
       1. .................. και 

                                           ***********************************
        2.Την επιτακτική ανάγκη ορισμού των δικηγόρων κ. Ευσταθίου Δελμούζου και κ.
Γιάννη Κτιστάκι προκείμενου να ασκήσουν και οι δυο μαζί ή καθένας χωριστά ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης καθώς και αίτηση περί έκδοσης προσωρινής διαταγής, εναντίον της από 30.05.2017 επιταγής των Γεωργίου Παπαθανασίου κλπ (υπόθεση Πλατείας Θεάτρου Ιτέας), κάτω από το υπ ́ αριθμ. 17/2015 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ ́ αριθμ. 174/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, να παραστούν στην συζήτηση αυτών και να προασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου Δελφών με κάθε νόμιμο τρόπο.
   
       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
παραπάνω:
Αποφασίζει ομόφωνα
       Ορίζει τους δικηγόρους κ. Ευστάθιο Δελμούζου και κ. Γιάννη Κτιστάκι προκείμενου να ασκήσουν και οι δυο μαζί ή καθένας χωριστά ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης καθώς και αίτηση περί έκδοσης προσωρινής διαταγής, εναντίον της από 30.05.2017 επιταγής των Γεωργίου Παπαθανασίου κλπ (υπόθεση Πλατείας Θεάτρου Ιτέας), κάτω από το υπ ́ αριθμ. 17/2015 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ ́ αριθμ. 174/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, να παραστούν στην συζήτηση αυτών και να προασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου Δελφών με κάθε νόμιμο τρόπο καθώς επίσης και όπως και οι δυο μαζί ή ο καθένας χωριστά γνωμοδοτήσουν περί της ανάκλησης της υπ ́ αριθμ. 2/1995 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης της Νομαρχίας Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 273/16.06.2017.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου