Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΜΕ 28 ΘΕΜΑΤΑ

                           
                                             Άμφισσα  10  / 07  /2017          
                  
ΠΡΩΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 15592
                             
Παρακαλούμε όπως την 14η Ιουλίου 2017,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00΄  προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  , πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Τροποποίηση  Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 3. Αναμόρφωση (4 η ) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 4. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με ΚοιΣΠΕ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 5. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2012 του κ. Μολλέ Λουκά. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2012 του κ. Μολλέ Λουκά. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 10. Αναδιατύπωση της αριθ. 58/20.3.2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου για ορισμό μελών – συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 11. Λήψη απόφασης για την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 12. Έγκριση του πρακτικού Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 13. Έγκριση του πρακτικού Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 07/2013). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
 18. Έγκριση 1 ου  ΑΠΕ του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ.(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
 20. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄  αριθ. 13/2017 (1 η   επικαιροποίηση της 1/2017) μελέτης του έργου με τίτλο ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ) και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 21. Έγκριση σύναψης νέων συμβάσεων εργασίας ανταποδοτικού χαρακτήρα, Δήμου Δελφών, και με την ίδια σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ, για το προσωπικό που απασχολείτο στον τομέα καθαριότητας μέχρι 7/6/2017, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 22. Έγκριση πρόσληψης  ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 23. Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. (Εισηγητής: (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 24. Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων συμμετεχόντων. (Εισηγητής: (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 25. Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου της ΔΕ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 26. Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος και γραφείου του ακινήτου Γαζή – Καρελλά. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 27. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικών υδάτων στις ΤΚ Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας,  για την αρδευτική περίοδο 2017. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιρινής περιόδου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου