Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Άμφισσα 04 Ιουνίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.
Στον ανωτέρω Νόμο (άρθρο 111 Ν. 4611/2019) ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του, δηλ. έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Νόμου υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019 ακόμα και αυτών που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέχρι 100 (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Δελφών (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κα. Αναστ. Παπαϊωάννου τηλ. 22635-50033 e mail: a.papaioannou@0585.syzefxis.gov.gr κος Αγησ. Πασαλιμανιώτης τηλ. 22653-50042 e mail: pasalimaniotis@0696.syzefxis.gov.gr ).

Τέλος οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία εσόδων και στους εισπράκτορες των δημοτικών ενοτήτων Γαλαξιδίου, Γραβιάς , Δελφών, Δεσφίνας , Ιτέας , Καλλιέων και Παρνασσού .

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών


Λουκάς Ι. Αναγνωστόπουλος
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου