Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 9 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 2ΜΗΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ - Προκήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη δίμηνη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο Δήμαρχος Δελφών
Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες( άρθρο 6).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 78 Ν. 4257/τ.Α/14-4-2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 8. Την αριθμ. 4/54/27-2-2018 με ΑΔΑ 6ΑΙΟΩ9Θ-ΜΙΖ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.
 9. Την αριθμ. 477/31656/14-3-2018 με ΑΔΑ ΨΨΟΤΟΡ10-7ΦΑ Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Νομιμοποίηση της 4/54/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με θέμα “Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στον, Δήμο Δελφών, ανταποδοτικών υπηρεσιών διάρκειας δυο μηνών ”».
Ανακοινώνει

Την άμεση πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2018 με τις κάτωθι ειδικότητες:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3
 • Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Γ (C) & Ε (CE) κατηγορίας σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σε ισχύ.
 • Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ.
Δύο (2) μήνες
2
ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
6
Για τους υποψήφιους αυτής της ειδικότητας δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 26-3-2018 έως και 30-3-2018, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12 - Άμφισσα).
Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Ευσταθία Καρανάσου & Ευσταθία Βελαώρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση ανεργίας.
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.
β) δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες ( άρθρο 6).
 1. Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται.
 2. Φωτοαντίγραφο Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης Γ (C) & Ε (CE) κατηγορίας όπου απαιτείται.
 3. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.
 4. Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού όπου απαιτείται.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου