Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

"ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε." : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 24 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», μετά τη δημοσίευση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων αξιολόγησης των 52 υποψήφιων δικαιούχων που υπέβαλαν επενδυτικές προτάσεις στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 CLLD LEADER ΠΑΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε. ενημερώνει ότι, λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε,
με το με Α.Π: 10022/07-05-2020 έγγραφό της στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ήδη απέστειλε αίτημα για την επιπλέον κατανομή πόρων ποσού 987.169,12 ευρώ στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΑΝΦΩ ΑΕ καθώς και αίτημα μεταφοράς πόρων μεταξύ των υποδράσεων. Με την έγκριση του αιτήματος μεταφοράς πόρων και την κατανομή του ως άνω αιτούμενου ποσού η ΟΤΔ της ΑΝΦΩ ΑΕ επιδιώκει να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων των «παραδεκτών» (33 συνολικά) προτάσεων. Σημειώνεται ότι, με το ήδη διαθέσιμο ποσό του Τοπικού Προγράμματος 2.450.000,00 ευρώ καλύπτονται οικονομικά οι 24 από τις 33 «παραδεκτές» ιδιωτικές επενδυτικές προτάσεις.
H Διοίκηση της ΑΝΦΩ ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο τοπικά επενδυτικό ενδιαφέρον, την παρούσα οικονομική κατάσταση και τις προθέσεις της κεντρικής και της περιφερειακής διοίκησης για την ενίσχυση των ΜΜΕ, θα επιδιώξει στην κατανομή πρόσθετων πόρων στο Τοπικό της Πρόγραμμα, έτσι ώστε να δοθεί εκ’ νέου η δυνατότητα στους απορριφθέντες ή και σε άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά σχέδια τους στα πλαίσια 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER, εντός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής αυτού που διαρκεί έως το τέλος του έτους 2023.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση, η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος και η Ομάδα Τοπικής δράσης της ΑΝΦΩΑΕ θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μόχλευσης όσο το δυνατόν περισσοτέρων πόρων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων τύπου LEADER, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την μείωση της ανεργίας, στην δημιουργία δημόσιων υποδομών και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχή μας.
Για την «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»
Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής

Πρόεδρος του Δ.Σ. και της ΕΔΠ CLLD LEADER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου