Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "SMART HY AWARE" - Δελτίον Τύπου


Δήμος Δελφών, 21/01/2020
Δελτίο τύπου

1η Περιφερειακή Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων στο πλαίσιο του έργου SMART HY AWARE «Smart solutions for Hydrogen potential AWAReness Enhancing (Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διάχυσης της χρήσης του υδρογόνου)».

Ο Δήμος Δελφών διοργάνωσε τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 την 1η Περιφερειακή Συνάντηση Εμπλεκομένων Φορέων στο πλαίσιο του έργου SMART HY AWARE με τη συμμετοχή θεσμικών οργάνων και φορέων ως ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό να ενημερωθούν για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SMART HY-AWARE.
Το έργο SMART HY-AWARE, το οποίο διευθύνεται και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Αραγονίας (Ισπανίας), θα επιτρέψει, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών του Βελγίου, Ηνωμένου Βασιλείου, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Ουγγαρίας και Μάλτας και της Ελλάδας, τον συντονισμό και την βελτίωση των πολιτικών τους καινοτομιών με στόχο την προώθηση της κινητικότητας με βάση το υδρογόνο και την ηλεκτρική ενέργεια.
Το έργο SMART HY-AWARE προβλέπει ότι σε κάθε περιοχή οι εταίροι συνιστούν μια ομάδα ενδιαφερομένων μερών η οποία αποτελείται από τοπικές οργανώσεις που γίνονται συνεργάτες του έργου και συμμετέχουν στην ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια της τετραετούς διάρκειας, είτε με τη διάχυση της γνώσης είτε με την επιλογή εμπειριών που εισάγονται από άλλες χώρες.
Η περιφερειακή ομάδα ενδιαφερομένων μερών, αποτελούμενη από τους εταίρους του Δήμου Δελφών θα αναπτυχθεί σε όλο το έργο και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), το Επιμελητήριο Φωκίδας, το ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας και λοιπούς φορείς.
Ομοίως, το Σχέδιο Εργασίας του έργου προβλέπει ότι κάθε εταίρος οργανώνει επικοινωνιακές εκδηλώσεις και περιοδικές συναντήσεις με το προσωπικό του οργανισμού που δεν συμμετέχει άμεσα στο έργο και με το ενδιαφερόμενο κοινό, με απώτερο σκοπό να μεταφέρει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να συμμετάσχει συνεισφέροντας ιδέες και προτάσεις.
Κάθε εξάμηνο, μέχρι το τέλος του 2022, ο Δήμος Δελφών θα οργανώνει συναντήσεις με τους παραπάνω φορείς, τους τεχνικούς και άλλους ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν: για τη μεταφορά και την ανταλλαγή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων εργασίας των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, για τη λήψη προτάσεων από τους εμπειρογνώμονες, τον εντοπισμό των ορθών πρακτικών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες κινητικότητας και υδρογόνου, τη συμμετοχή στο σχεδιασμό μελλοντικών δημόσιων πολιτικών που προωθούν την κινητικότητα με βάση το υδρογόνο, η οποία θα αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο δράσης που θα συνταχθεί στο τέλος του έργου και τέλος, τη συμμετοχή τους στο Έργο.


Λίγα λόγια για το έργο Smart Hy-Aware
Το έργο, το οποίο τοποθετείται μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe, έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 1,4 παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο στόχος του έργου SMART-HY-AWARE είναι να προωθήσει την κινητικότητα που βασίζεται στο υδρογόνο και την ηλεκτρική ενέργεια, θέτοντας επί τάπητος τα κύρια εμπόδια τεχνολογίας, υποδομών και εμπορικής αποδοχής, μέσω της βελτίωσης των πολιτικών που σχετίζονται με τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην Ευρώπη, για να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Η εξέλιξη του έργου θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης και θα υλοποιηθούν πιθανές πιλοτικές δράσεις, μετά την ανταλλαγή εμπειριών με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου.
Το Πρόγραμμα Interreg, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α., προσφέρει στις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές της Ευρώπης ευκαιρίες να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες ορθών πρακτικών στις δημόσιες πολιτικές σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η αποδοτικότητα του περιβάλλοντος και των πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου