Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Άμφισσα 09/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                   ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 21575
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Τροποποίηση - αναμόρφωση (6η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 2. Αποδοχή της πρόσκλησης του Ε.Π. Στ Ελλάδας με τίτλο ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και υποβολή πρότασης έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 3. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 480/1985. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Δελφών σε εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 11β΄ του Ν.4412/2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος του Δήμου).
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Δελφών σε εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 11δ΄ του Ν.4412/2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος του Δήμου).
 11. Ανάκληση της αριθ. 399/29.10.2015 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την χορήγηση βραβείων Κ. Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 12. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κ. Πουτακίδου Έλενα. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 13. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑS και τρόπος υλοποίησης του έργου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΠΡΟΣΘHKH KTIΡIOY KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣH XANIOY ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)..
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. (Α.Μ. 11/2012). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 19. Έγκριση 6ου τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΆΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ΄MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 21. Έγκριση εκμίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου Γραβιάς της Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 22. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην αθλητική εκδήλωση ΄off trail Παρνασσός΄ της 9ης Οκτωβρίου 2016 που διοργανώνει η εταιρεία ‘MILIAS CAMPS ΕΠΕ΄ σε περιοχές του Παρνασσού της ΤΚ Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 23. Έγκριση νέου Κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση παραχώρησης χώρου για την τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου στη Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 25. Ορισμός τεσσάρων δημοτικών συμβούλων για να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων Ό ΕΥΣΤ.ΜΑΝΑΙΟΣ΄». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 26. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Π.Τσακίρη σχετική με την αριθ. 287/2015 απόφαση Δημ. Συμβουλίου (υπόθεση Κ/ξίας Ό.ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ- ΑΦΡ.ΚΑΝΤΑ΄.(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 27. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας της αποστολής της αδελφοποιημένης πόλης ΤΟΓΚΑ Ιαπωνίας στους Δελφούς, στις 5-7/10/2016. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 28. Καταγγελία σύμβασης παραχώρησης δημοτικής κατοικίας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 29. Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίων επί των οδών Δυοβουνιώτου και Αθ. Παπαθανασίου έμπροσθεν της οικίας του κ. Ευθυμίου Ηλιόπουλου στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 30. Έγκριση δαπάνης για την Δημόσια Εορτή – Επέτειο «Ναυμαχία της Αγκάλης στην Δ.Κ. Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 31. Εγκριση δαπάνης για την γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας – Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 32. Κατανομή της Γ΄ δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2016». (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Ε.Π.).
 33. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Δ.Α, Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 34. Επί αιτήματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ1 σχόλιο:

 1. Ας μου επιτραπεί να εκφράσω μιαν απορία. Πως είναι δυνατόν να συζητηθούν τόσο πολλά και τα περισσότερα σοβαρά θέματα σε μια συνεδρίαση που αρχίζει στις 10:00 καθημερινής ημέρας ? Εάν και κάποιος άλλος ή άλλοι έχουν την ίδια απορία, τα αποτελέσματα της ήδη διεξαχθείσης συνεδρίασης να ανακοινωθούν, η να δοθεί το link ανάρτησης. Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή