Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


ΧΟΡΗΓΗΣΗ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) - Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», χορηγεί πέντε (5) υποτροφίες σε γυναίκες απόφοιτες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα της εταιρείας στον τομέα της «Διοίκησης Επιχειρήσεων».

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μια πιλοτική συνεργασία και αφορά μόνο το τμήμα της Αθήνας. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες απόφοιτοι Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ), με κατεύθυνση θετικών και οικονομικών σπουδών.

Επιπλέον κριτήρια:


ΜΟΡΙΑ
Βαθμός πτυχίου

ΑΡΙΣΤΑ: 30
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ: 25
Οικογενειακό εισόδημα

Μικρότερο από :
10.000€: 55
25.000€: 45
Μονογονεϊκή οικογένεια
(Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας)


50
Πολύτεκνη οικογένεια
(Γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας)

50
ΑΜΕΑ

50
Ρομά

50
Πρόσφυγας

50Συμμετοχές γίνονται δεκτές, μέχρι και 19/9/2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην:
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, Τ.Κ. 10559, 3ος όροφος (Πρωτόκολλο ΓΓΙΦ), ΑΘΗΝΑ
με την ένδειξη: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τους φακέλους των υποψηφίων, τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα, είναι τα εξής:
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου ή Αναλυτική Βαθμολογία
  • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης έτους 2015
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
  • Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (Για την κατηγορία ΑΜΕΑ)
  • Τα κατάλληλα έγγραφα για τις ευάλωτες ομάδες.

Πληροφορίες για την συμμετοχή:
Γενική Γραμματεία Ισότητας 213- 15 11 147 και 213 – 15 11 111 (ώρες: 12:00-14:00)

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών στο site της ΕΕΔΕ:

Σε περίπτωση ισοβάθμησης θα γίνει κλήρωση.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (www.isotita.gr) μετά τις 3 Οκτώβρη.


1 σχόλιο: