Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Η "ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε." ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε                                                    Άμφισσα  11-09-2017
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.                               Αριθ. Πρωτ.: 9157
Δ/νση: Γιδογιάννου 37 Άμφισσα Τ.Κ. 33100
Τηλ: 22650-79281
E-mail: anfokiki@hol.gr                                                                                  
Ιστοσελίδα: www.anfok.gr


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Του καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), κατόπιν της με αρίθμ. 608/193/26-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της, με την οποία ενέκρινε την κατάρτιση καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών της , με την αρίθμ. 615/194/08-09-2017 απόφασή της      
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να προβεί στην επικαιροποίηση – συμπλήρωση του καταρτισθέντος καταλόγου  αναδόχων – συνεργατών για την στελέχωση του Οικονομικού & Τεχνικού τμήματος της εταιρείας, με σχέση σύμβασης Ανάθεσης έργου με:
  • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού,
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού,
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού,
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Χημικού Μηχανικού.
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανικού Χωροταξίας ,Πολεοδομίας
     και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωλόγου,
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Δασολόγου.
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωπόνου.
 • άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Οικονομολόγου.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η Έδρα της Εταιρείας και όπου αλλού απαιτείται από τη φύση των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση – Ανακοίνωση για την επικαιροποίηση-συμπλήρωση του καταλόγου των Αναδόχων-Συνεργατών της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο* εγγεγραμμένο στο ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) για τις ειδικότητες Μηχανικών: Χημικού Μηχανικού με κωδ. Απασχόλησης 109, Μηχανικού Περιβάλλοντος με κωδ. Απασχόλησης 110, Μηχανικού Χωροταξίας ,Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με κωδ. Απασχόλησης 111, και Οικονομολόγου με κωδ. Απασχόλησης 112 εγγεγραμμένου στο ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας), ενώ για τις υπόλοιπες  ειδικότητες των Μηχανικών: με κωδικούς απασχόλησης από 101 έως και 105 (Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού), καθώς και για τις ειδικότητες των γεωτεχνικών: Γεωλόγου με κωδ. Απασχόλησης 106, Δασολόγου με κωδ. Απασχόλησης 107 και Γεωπόνου με κωδ. Απασχόλησης 108, απευθύνεται αποκλειστικά σε ενδιαφερόμενους** εγγεγραμμένους στο ΤΕΕ και στο ΓΕΩΤΕΕ αντίστοιχα, με έδρα απασχόλησης στον νομό Φωκίδας. (*για νέες ειδικότητες ενδιαφερομένων μηχανικών και του οικονομολόγου, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε. **για τις ειδικότητες ενδιαφερομένων μηχανικών και γεωτεχνικών,  που είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ στην Άμφισσα Φωκίδας οδός Γιδογιάννου 37 , μέχρι την Δευτέρα 25/09/2017και ώρα 15:00.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την επικαιροποίηση-συμπλήρωση καταλόγου αναδόχων-συνεργατών για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για τη στελέχωση του Οικονομικού & Τεχνικού τμήματος της ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνη για τη διανομή της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου, τηλ. 22650-79281.
Το υλικό της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ (www.anfok.gr ), όπου μπορούν να το αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι ενώ η παρούσα περίληψη της αναρτάται στον πίνακα  ανακοινώσεων της εταιρείας, στους πίνακες ανακοινώσεων, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (νέο κτήριο Π.Ε Φωκίδας), του Δήμου Δελφών (Δημαρχείο Άμφισσας) και του Δήμου Δωρίδος (Δημαρχείο Λιδορικίου) καθώς και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) ως δελτίο τύπου.
Η επιλογή των υποψηφίων για την επικαιροποίηση-συμπλήρωση του καταρισθέντος καταλόγου Αναδόχων – Συνεργατών της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε, θα γίνει ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης των νέων και επαναξιολόγησης των ήδη εγγεγραμμένων  από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.5 του σχετικού Κανονισμού Αναθέσεων της Εταιρείας και λήψη σχετικής απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της  Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), έτσι ώστε να προκύψει ένας τελικά ενιαίος(επικαιροποιημένος-συμπληρωμένος) κατάλογος ανά ειδικότητα Αναδόχων – Συνεργατών της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.


                                                               Άμφισσα  11/09/2017
Για την Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ευάγγελος Κατσαγούνος

Πρόεδρος Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου