Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠρόσκλησηΡουτίνα...

   Με την καθιερωμένη (και ...επιβε- βλημένη ανά συνεδρίαση) αναθεώ- ρηση του προϋπολογισμού, συνέρχε- ται την Τετάρτη 27-9-2017 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. Με την ημερήσια διάταξη των 28 προς συζήτηση θεμάτων, να περιλαμβάνει από επιτροπές, επιστροφές και παραλαβές, έως κληροδοτήματα, πιστώσεις, παραχωρήσεις και ιχθυοκαλλιέργειες.

Ενδιαφέρον υπάρχει και για την Ιτέα, λόγω του Αποχετευτικού της Κίρρας και του Βιολογικού της πόλεως.

**************************************
                                             Άμφισσα 22 / 09 /2017
 ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 21718

Παρακαλούμε όπως την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Επί των εξελίξεων στο ζήτημα των σχέσεων του Δήμου Δελφών με την ΕΥΔΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, κατ΄ άρθρο 76 Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 3. Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 3742/07.09.2017 (Α.Π. 20675/2017) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5008123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ύποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020΄. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 4. Αναμόρφωση (7η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Έγκριση Έκθεσης 2ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 9. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 10. Κατανομή της 3ης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 11. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από τον Γενικό Γραμματέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 3 Ν.3274/2004. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 34/08). ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 13. Έγκριση 3ου  (Τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β' ΦΑΣΗ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Παρνασσού – Οίτης (ΕΔΠ). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 17. Εκλογή μελών Γενικής Συνέλευσης στην Α.Μ.Κ.Ε. «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» και ορισμός προσωρινού εκπροσώπου. (Εισηγητής: κ Δήμαρχος).
 18. Επικαιροποίηση της αριθ. 273/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκλογή (2) δημ. συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007». (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 19. Διατύπωση γνώμης για τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. στη θέση «Όρμος Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών και μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. στη θέση «Νότια ‘Ορμου Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι.ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 22. Έγκριση Μνημονίου Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας και διάθεσης πίστωσης για τους 23ους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης ΄Λευκή Νύχτα΄ στη Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση ημερίδας για τα αδέσποτα. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 27. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 28. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού – Τουρισμού – Ανάπτυξης (ΔΕΠΤΑ) Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και Δελφών, ετών 2015, 2016, 2017, και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

 1. Συμβούλια, αποφάσεις, μελέτες, τεχνικοί σύμβουλοι...........πάμε για το 2018 και εμείς ακόμα έχουμε βόθρους στην αυλή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή