Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ;...ΕΛΑ!... (Το ''Λαρνάκι'' εξαιρείται...)

3.500 ευρώ πρόστιμο στο Δήμο Δελφών για περιβαλλοντικές παραβάσεις

   
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αποφάσισε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήµο ∆ελφών συνολικού ύψους 3.500 ευρώ, επειδή, ύστερα από ελέγχους που έκανε το το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, διαπίστωσε παραβάσεις που συνιστούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986),
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ/Α΄/91) και του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011), λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Αποφ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων», επιµεριζόµενη ως εξής:

  • Παράβαση Α: Χίλια ευρώ (1.000 ευρώ).
  • Παράβαση Β: Πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ).
  • Παράβαση Γ: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 ευρώ).
  • Παράβαση ∆: Πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ).

Με βάση την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε από το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας (στις 10-3-2015) καθώς και την εισηγητική του έκθεση (σχετικό 22), διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις:
Α) Ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων εξωτερικά των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού Άµφισσας ∆ήµου ∆ελφών κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 4042/2012.
Β) Στην περιοχή του παλιού πετρόχτιστου γεφυριού προς τον οικισµό Βίνιανης ∆ήµου ∆ελφών, διαπιστώθηκαν να υπάρχουν διάσπαρτα στερεά απόβλητα και δεν είχαν ληφθεί τα ελάχιστα µέτρα (όπως τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων, αποκοπή προσπέλασης για απόρριψη απορριµµάτων κ.λ.π.) για την προστασία του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων.
Γ) Ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος από την απευθείας διοχέτευση των λυµάτων του παντορροϊκού αγωγού, στον οποίο συλλέγονται και αποχετεύσεις οικιών, στο χείµαρρο «Σκίτσα». Η διάθεση λυµάτων - υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον συνιστά ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος και επιφέρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίµου), σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), ως ισχύει, καθώς και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).
∆) ∆ιοχέτευση ανεπεξέργαστων λυµάτων στον αποδέκτη (χείµαρρο «Σκίτσα») δεδοµένης της βλάβης στο σύστηµα αερισµού του ΒΙΟΚΑ Άµφισσας (σύµφωνα µε την από 10-3-2015 έκθεση αυτοψίας και την από 11-5-2015 εισηγητική έκθεση του Κ.Ε.Π.ΠΕ Π.Ε. Φωκίδας) κατά παράβαση του άρθρου 7 «Προϋποθέσεις διάθεσης των αστικών λυµάτων από σταθµούς επεξεργασίας» και αυτό επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15 της ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ-192/Β/14-3-97) [1.Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης µε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 (παραγ.12) του Ν.1892/1990 (Α΄101)].
Από το επιβαλλόµενο πρόστιµο της Παράβασης Α ήτοι ποσό χιλίων ευρώ (1000 €) ποσοστό 40% θα εισπραχθεί από το ∆ηµόσιο στον Κωδικό Αριθµό Εισόδου 3739 «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από δικαστήρια και δηµόσιες αρχές» και το υπόλοιπο 60% θα εισπραχθεί από το Πράσινο Ταµείο (κωδ. 3517), (άρθρο 37, Ν. 4042/2012).
Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου των Παραβάσεων Β, Γ και ∆ ήτοι συνολικό ποσό δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρών (2.500 €) γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε) «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από δικαστήρια και δηµόσιες γενικά αρχές».
Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοµιµότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας/∆/νση ∆ιοίκησης /Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαµία) εντός 15 ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.
Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ.3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει, εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999 , άρθρο 66, παρ.1 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας»).
 πηγή : 

1 σχόλιο:

  1. ΤΟ... ΛΑΡΝΑΚΙ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΝΕ ΑΠΕΞΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΣΙΠΡΑΚΙΑ...
    ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΤΩΡΑ ?? ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ???????

    ΑπάντησηΔιαγραφή