Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

ΤΟ ΜΕΤΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πασχαλινό
(όπως λέγαμε "εορτοδάνειο")
  Με τα κόκκινα αυγά ανά χείρας, τα τελευταία παϊδάκια από τον οβελία τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτα και την σχετική αλκοολούχο συνοδεία, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Δελφών, να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των 32 (τριάκοντα δυο) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως του συγκαλουμένου για τις 11 Απριλίου 2018 Δημοτικού Συμβουλίου. Τα οποία 32 θέματα, ναι μεν υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήσαν εξόχως ενδιαφέροντα, όμως τώρα είναι μάλλον "γλάστρες" της δημαρχιακής θητείας (κοινώς άλλα λόγια να αγαπιώμαστε), καθόσον το θέμα του οποίου η τεράστια σκιά και η κρίσιμη σοβαρότης, η οποία "ταλανίζει" τον Δήμο, είναι ένα και μοναδικό : 
Τι θα γίνει με την ΕΥΔΑΠ.


Τα ακροβατικά ετελείωσαν, η ουρά "μπήκε στα σκέλια" και κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν, αρχής γενομένης με μια δημόσια Συγνώμη.

Πάντως, για τον αναγνώστη της παρακάτω αναδημοσιευομένης και από εμάς ημερησίας διατάξεως των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, ο οποίος αναγνώστης, δεν είναι ενημερωμένος για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας και ο οποίος αγνοεί επίσης τον επίκτητο σουρεαλισμό (surealism) των επικεφαλής του Δήμου μας, η εντύπωση η οποία θα του δημιουργηθεί είναι ότι πρόκειται για τον Δήμο του ...Τορόντο, ή στην χειροτέρα των περιπτώσεων, για τον Δήμο της Ρώμης!  Τέτοια ομοιότης!...


***************************************

                                                                 Άμφισσα 05 /04/2018
 ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. πρωτ. 6531

Παρακαλούμε όπως την 11η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Ενημέρωση για την πορεία διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την ΕΥΔΑΠ Παγίων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την τροποποίηση (1η) του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 6. Συμπλήρωση της αρ. 30/14-2-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ48Ω9Θ-ΓΑ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΎ», του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 8. Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών. . (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 9. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ» ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ». (ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10.4.15.1.2-3). (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
 10. Ανάληψη υποχρέωσης για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου: ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ’. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ’, Α.Μ. 07/2018 (επικαιροποίηση της 05/2015), του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 12. Έγκριση και παραλαβή της υπ’αριθμ. 8/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΩΝ» ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΙΡΡΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ– ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»» ΟΠΣ 5008123. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 14. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του Υποέργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό 5 περιοχή Καλοσκοπής» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 15. Εξέταση της από 8-3-2018 ένστασης της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE, αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ», κατά της αριθ. πρωτ. 3611/22.2.2018 πράξης του Δήμου Δελφών περί έγκρισης της 4ης Εντολής Πληρωμής του ως άνω έργου. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 16. Αποδοχή χρηματοδότησης και υποβολή πρότασης στην υπ΄ αριθ. 5132/23.02.2018 Πρόσκληση Ι (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ‘Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων).
 17. Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. με διακριτό τίτλο “ENTERPRISE GREECE”.(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος ).
 18. Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας; Και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 19. Έγκριση για την «Ίδρυση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Δελφών». (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος.).
 20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Δροσοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 21. Επί αιτήματος Ομίλου Αντισφαίρισης Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 22. Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE στην Τ.Κ. Βουνιχώρας). (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 23. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 24. Διάθεση πίστωσης εορταστικών θρησκευτικών εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, προϊσταμένη Τμ. Διά Βίου Μάθησης)
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού στη ΔΕ Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, προϊσταμένη Τμ. Διά Βίου Μάθησης)
 26. «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συνδιοργάνωση της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Optimist 11Χρονων στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, προϊσταμένη Τμ. Διά Βίου Μάθησης).
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις αθλητικές εκδηλώσεις : α) “7ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ- ΟΛΥΜΠΙΑ 255χλμ.” και β) “2ος “Διεθνής Αγώνα Δρόμου Πάμε Ρίο”. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, προϊσταμένη Τμ. Διά Βίου Μάθησης).
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον αθλητικό αγώνα «ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, προϊσταμένη Τμ. Διά Βίου Μάθησης).
 29. Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 30. Έγκριση πρότασης συνδιοργάνωσης ποδοσφαιρικού τουρνουά Delphi Cup. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 31. Έγκριση εγγραφής του Δήμου Δελφών, ως συνδρομητή στην ημερήσια εφημερίδα «Λαμιακός Τύπος».(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 32. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας (Κ.Π.Ε.). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).


Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ - ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου