Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΟΣ : ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Άμφισσα 9-10-2017

Δελτίο Τύπου – Ενημέρωση
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Φωκίδας γνωστοποιείται στους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων η έκδοση της υπ’ αριθ. 940/81279/26-07-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2741/Β’/04-08-2017) περί καθορισμού της διαδικασίας των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52).
Η απόφαση αυτή του Υπ.Α.Α.Τ. καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προκειμένου να ενταχθούν στην ανωτέρω διαδικασία , εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις , υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2017.
Η παραπάνω ΚΥΑ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) στη θέση : Αγρότης – Επιχειρηματίας ► Εγκαταστάσεις ► Εγκαταστάσεις  Κτηνοτροφικές – Πτηνοτροφικές ► Νομοθεσία Κτηνοτροφικών και Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας, στο τηλέφωνο 2265350549.         Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου