Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. : ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - Πρόσκληση


Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε                                                Άμφισσα 26-10 -2017
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.                                Αριθ. Πρωτ.:9224
Δ/νση: Γιδογιάννου 37 Άμφισσα Τ.Κ. 33100
Τηλ: 22650-79281
E-mail: anfokiki@hol.gr
Ιστοσελίδα: www.anfok.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(περίληψη Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης)
Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει κατάλογο ιδιωτών – μελετητών/τεχνικών συμβούλων, για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD-LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ. Ως συνήθεις απαιτούμενες επιστημονικές κατηγορίες μελετητών/τεχνικών συμβούλων για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και των φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη τους στο ως άνω Τοπικό αναπτυξιακό συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
  • Άτομα κατηγορίας Τεχνικών, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (όπως π.χ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί , Μηχανολόγοι μηχανικοί κ.λ.π)
  • Άτομα κατηγορίας Γεωτεχνικών, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (όπως π.χ Γεωπόνοι , Δασολόγοι κ.λ.π)
  • Άτομα κατηγορίας Οικονομικής κατεύθυνσης (οικονομολόγοι)
  • κ.λ.π
Εκτός από φυσικά πρόσωπα δεκτά για την έγγραφή τους στον κατάλογο, μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα (εταιρείες - γραφεία συμβούλων επενδύσεων, μελετητικά γραφεία κ.λ.π) τα οποία διαθέτουν μία ή περισσότερες από τις ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενες επιστημονικές κατηγορίες. Η παροχή των υπηρεσιών οικονομοτεχνικής υποστήριξης, ανάλογα με το απαιτούμενο επιστημονικό πεδίο, θα γίνεται προς του υποψήφιους επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα εν δυνάμει δικαιούχους προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στον υπό κατάρτιση κατάλογο θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ στην Άμφισσα Φωκίδας οδός Γιδογιάννου 37 , μέχρι την Δευτέρα 27/11/2017και ώρα 15:00.
Υπεύθυνη για τη διανομή της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου, τηλ. 22650-79281.
Το υλικό της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ (www.anfok.gr ), όπου μπορούν να το αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι ενώ η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και η περίληψη της διανέμεται ως δελτίο τύπου σε όλα τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Σημειώνεται ότι, η ΑΝΦΩΑΕ με την κατάρτιση του καταλόγου αποσκοπεί να διευκολύνει τους υποψήφιους επενδυτές του Τοπικού αναπτυξιακού/επιδοτούμενου Προγράμματος της (CLLD-LEADER), στην επιλογή μελετητών/τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι θα τους παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες οικονομοτεχνικής υποστήριξης για την κατάρτιση και την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων τους. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι, κάθε υποψήφιος επενδυτής, προκειμένου να συμμετάσχει στο συγχρηματοδοτούμενο τοπικό πρόγραμμα, μπορεί να επιλέξει από την ελεύθερη αγορά παροχής υπηρεσιών μελετητή τεχνικό σύμβουλο και δεν υποχρεούται να επιλέξει μελετητή τεχνικό σύμβουλο εκ του καταλόγου της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.


Για την Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.


Ευάγγελος Κατσαγούνος
Πρόεδρος Δ.Σ και της ΕΔΠ CLLD/LEADER
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φωκίδας)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου