Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                     ΑΜΦΙΣΣΑ, 07.05.2021

Α.Δ.Τ.: 36/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ρύθμιση οφειλών στη Δ.Ε.Υ.Α. για επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού

Σ. Σωτηρόπουλος: «Διατηρούμε το κοινωνικό προφίλ της Δ.Ε.Υ.Α. και διασφαλίζουμε τα έσοδά της»

Την ομόφωνη απόφαση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επαγγελματιών καταναλωτών στην εστίαση και τον τουρισμό πήρε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμο Δελφών, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης στις 28 Απριλίου 2021. Οι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση, μέχρι 100 δόσεις ανάλογα με το ποσό οφειλής τους.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. κ. Σωτήρης Σωτηρόπουλος σημείωσε πως η Δημοτική Επιχείρηση οφείλει αφενός να επιδεικνύει το κοινωνικό της προφίλ, αφετέρου όμως και να ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται για την είσπραξη των απαιτήσεων εφαρμόζοντας πρόγραμμα διακανονισμών. Αναλύοντας το ισχύον καθεστώς αποπληρωμής και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία στον κλάδο των επαγγελματιών εστίασης και τουρισμού, πρότεινε και έγινε δεκτό από το σώμα να δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν οι οφειλές τους έως και σε 100 δόσεις, για εκείνες που έχουν βεβαιωθεί από 15 Φεβρουαρίου 2020 ή/και θα βεβαιωθούν έως 31 Μαΐου 2021, σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες κλιμάκωσης των διακανονισμών:

• Από 51 € ως 200 € έως τέσσερεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις

• Από 201 € ως 500 € έως δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

• Από 501 € ως 1.500 € έως τριάντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

• Από 1.501 € ως 4.000 € έως ογδόντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

• Από 4.001 € και άνω εκατό ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Το ποσό, πάνω από το οποίο θα γίνονται οι διακανονισμοί στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα είναι 50 € και άνω. Οι δόσεις σε αυτή την περίπτωση θα είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εφ’ άπαξ εξόφληση της οφειλής του παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά 100% από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με την προϋπόθεση ότι για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη στην ΔΕΥΑ, το αργότερο ως και τις 30-6-2021.

Οι υφιστάμενοι σήμερα οφειλέτες της συγκεκριμένης κατηγορίας (επαγγελματίες καταναλωτές στην εστίαση και τον τουρισμό – ξενοδόχοι) έχουν την δυνατότητα ως και τις 31-06-2021 να επανυποβάλλουν αιτήματα ρύθμισης για να υπαχθούν στις βελτιωτικές διαδικασίες που προβλέπονται από τους νέους διακανονισμούς, για το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους.

Διευκρινίζεται ότι εάν ένας καταναλωτής διακανονίσει τις οφειλές του αλλά δεν τις εξοφλήσει εγκαίρως -χάσει δηλαδή τον διακανονισμό- δεν επιτρέπεται να γίνει νέος διακανονισμός στον ίδιο καταναλωτή πριν την παρέλευση διετίας από τον προηγούμενο. Αντίθετα, οι καταναλωτές που εξοφλούν κανονικά τις ρυθμίσεις τους, έχουν τη δυνατότητα να διακανονίζουν εκ νέου τις νέες οφειλές τους, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση διετίας.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στην αριθ. 7/68/14.04.2020 (ΑΔΑ: Ω2ΒΩ46ΜΩΟΑ-ΚΣΒ) απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών περί ρύθμισης οφειλών από τέλη ή δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης.


Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

του Δήμου Δελφών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου