Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΤ'ΕΥΘΕΙΑΝ...ΑΝΑΘΕΣΗ!


Οι Χριστουγεννιάτικες ευχές!!..

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012, εργάσιμη ημέρα και παραμονή της μεγάλης εορτής. Τα παιδιά κι όχι μόνον, έχουν από ενωρίς πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης ψάλλοντας τα κάλαντα, ενώ η υποτονική στα μαγαζιά κίνηση συνοδεύεται από τις μουσικές προτιμήσεις του ''υπεύθυνου'' στην Δημοτική Ενότητα Ιτέας, για την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών.
Κάποιοι όμως, ακόμα και αυτήν την ώρα, αντί να ασχοληθούν με τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και με τις προετοιμασίες της μεγάλης εορτής, αφιερώνουν τον χρόνο τους για το κοινό καλό και την ενεργητικότητά τους, στην προσπάθεια για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Έτσι είναι και έτσι έγινε.
Στις 24 Δεκεμβρίου 2012 λοιπόν, η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας κα Λαϊνη, ως υπεύθυνη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, ενέκρινε και υπέγραψε, την κατεπείγουσας (!) προτεραιότητας ανάθεση της ''Δημιουργίας ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας (όπως λέει) του Δήμου Δελφών''. Και ήταν τόσον πιεστικά τα χρονικά περιθώρια για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, ώστε ούτε κάν προλάβαιναν οι Υπηρεσίες του Δήμου να ζητήσουν προσφορές από ενδιαφερομένους και ειδικούς για θέματα του διαδικτύου επαγγελματίες. Μόνον σε μία επιχείρηση το είπαν και μόνον η ίδια επιχείρηση έκανε προσφορά. Κανείς άλλος!!..
Το όλον ζήτημα, για καθαρά τυπικούς λόγους, έπρεπε να στηρίζεται και στην τεκμηριωμένη ανάγκη του Δήμου Δελφών, για την δημιουργία του νέου ιστότοπου με ειδικές προδιαγραφές και σε μηδενικό χρόνο. Και αυτό λύθηκε με την σύνταξη της Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, ο προϊστάμενος της οποίας την υπέγραψε στις 8-10-2012. Την συγκεκριμένη Μελέτη επικαλείται και η κα Λαϊνη στην έγκρισή της. Την Μελέτη αναζητήσαμε τόσον από την Δ/νση Προγραμματισμού, όσον και από τον Συντάκτη της, στον οποίον μας παρέπεμψαν, αλλά δυστυχώς δεν μας δίνουν αντίγραφό της, γιατί λέει, δεν έχουμε έννομο συμφέρον!!!... Βεβαίως και θα το ζητήσουμε και γραπτώς και θα περιμένουμε και την γραπτή απάντηση περί του...εννόμου συμφέροντος!!!
Χωρίς να είμαστε ειδικοί αλλά μετά από μιά πρόχειρη έρευνα αγοράς και μερικά τηλεφωνήματα σε 5 (πέντε) κατασκευαστές ιστοσελίδων εντός και εκτός περιοχής, ακούσαμε ότι μιά πάρα πολύ καλή και πλούσια ιστοσελίδα κοστίζει από 500 έως 1850 ευρώ. Τα ποσά επιβεβαίωσαν και αρκετοί επιχειρηματίες κάτοχοι ιστοσελίδων, εντός και εκτός περιοχής. Υπάρχει βεβαίως και το ενδεχόμενο, ο αιτούμενος από τον Δήμο ιστότοπος, να είναι ειδικών προδιαγραφών (συνεπώς και ειδικού κόστους), το οποίον όμως θα αποκαλυφθεί μόνον με την εμφάνιση και δημοσιοποίηση της Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού. Και αυτό θα κάνουμε με την παράδοσή της σε εμάς.
Έως τότε, όλοι μας θα μιλάμε για κατευθείαν ανάθεση έργου αξίας 20.000 ευρώ στην εταιρεία ΙΝΦΩΚ Ο.Ε., Τσίγκα 7 Άμφισσα, της οποίας μέλη είναι οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος και Ψιμούλης Δημήτριος. Στην ίδια διεύθυνση στεγάζεται και η εταιρεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, με μετόχους του ίδιους κ.κ. Παναγιωτόπουλο και Ψιμούλη, ιδιοκτησία της οποίας είναι, η ιστοσελίδα www.amfissapress.gr . Οι οικογενειακές σχέσεις και οι συγγένειες των δύο συνεταίρων, ούτε ενδιαφέρουν ούτε απασχολούν κανέναν. Αρκεί να μην είναι μοχλός επαγγελματικής αναρρίχησης και πλεονεκτικής πρόσβασης σε Δημοτικά προγράμματα.
Γιατί όπως λέει ένα παλαιό γνωμικό :
''Η γυναίκα του Καίσαρα, δεν πρέπει μόνον να είναι τίμια, αλλά να φαίνεται και σαν τίμια'' .
Και στις δύσκολες σημερινές στιγμές, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Άλλως είναι παρεξηγήσιμα.
Η Απόφαση
------------------
                                                                             ΑΔΑ: Β4Μ1Ω9Θ-14Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ:ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση:Πλατεία Κεχαγιά-Άμφισσα
Τ.Κ. 33100
Πληροφορίες:Πασαλιμανιώτης
Τηλ.: 2265350049
Φαξ.: 2265350056
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 36800
   Άμφισσα 24/12/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την
παροχή της εργασίας « Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας
Δήμου Δελφών».
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4.Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την αριθ. 177/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της
πίστωσης
6. την από 08/10/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία ενοποιημένης
διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών».
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργία ενοποιημένης
διαδικτυακής παρουσίας του Δήμου Δελφών.
8. Την προσφορά της «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη
Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα 7), με ΑΦΜ: 800403417, ΔΟΥ: Άμφισσας.
9. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ 69/2012 Απόφαση του
Δ.Σ. προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών και αριθμό έγκρισης
842/80614-2/5/2012 Π.Σ.Ε. χρήσης 2012.
9. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 15-6162.009, «Δημιουργία νέας ενοποιημένης
διαδικτυακής παρουσίας του Δ. Δελφών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού #24.600,00# ευρώ.
11. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 όπως ισχύει.
12. Την με αριθμό 16/12-1-2011 απόφαση του Δημάρχου Δελφών, περί
της μεταβίβασης της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών
στην Αντιδήμαρχο Παναγιώτα Λαΐνη Κολλιαλή να υπογράφει όλα τα
έγγραφα που σχετίζονται με την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας, καθώς
και με την με Αρ.Πρωτ. 15424/28-5-2012 απόφαση τροποποίησης της
παραπάνω απόφασης.
13. Την υπ ́αριθμ. 143/24-5-2012 απόφαση αναμόρφωσης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την από 08/10/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία
ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών»
2. Αναθέτουμε απευθείας την δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής
παρουσίας Δήμου Δελφών, στην «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που
εδρεύει στη Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα 7), με ΑΦΜ: 800403417,
ΔΟΥ: Άμφισσας, Τ.Κ. 33-100, έναντι αμοιβής είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 10/8/2012 μελέτη της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λαΐνη-Κολλιαλή Παναγιώτα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου