Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΙΤΕΑΣ : Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΧΑΜΕΝΟΥ" (επί 9 έτη) ΣΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ιτέας.
  Μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας ένα έργο για την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού της Ιτέας παίρνει σάρκα και οστά. Σήμερα ο ανάδοχος του έργου ξεκινάει τις εργασίες αλλαγής 7,5 χιλιομέτρων αμιαντοσωλήνων. 
Παρακαλούμε τους πολίτες να κάνουν υπομονή και να δείξουν κατανόηση μέχρι την εκτέλεση του έργου.

Σύντομο ιστορικό του έργου:

1. Με την αρ. πρωτ. 2143/29-6-2011 εντάχθηκε η πράξη στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου»
2. Την 25-10-2011 δημοπρατήθηκε το έργο και από την δημοπράτηση προέκυψε προσωρινός μειοδότης η ΔΙΑΣ ΑΤΕΤΒΕ.
3. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας υπεβλήθη ένσταση από την δεύτερη σε σειρά μειοδοσίας εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ επί της οποίας αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με την 4/2012 απόφασή της με την οποία κατακυρώθηκε η δημοπρασία στην εταιρεία ΔΙΑΣ ΑΤΕΤΒΕ.
4. Την 6-2-2012 η ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ κατέθεσε προσφυγή κατά της 4/2012 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ η οποία και απερρίφθη με την 284/22792/13-3-2013 απόφασή της
5. Η ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ προσέφυγε κατά της προηγούμενης απόφασης στην επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/2006 η οποία και την απέρριψε.
6. Την 23-5-2012 προσεκλήθη από την ΔΤΥ η εταιρεία ΔΙΑΣ ΑΤΕΤΒΕ να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει στην συμβασιοποίηση του έργου τα οποία και δεν προσκόμισε.
7. Με την 163/2012 απόφασή της η Οικονομική επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στο δεύτερο μειοδότη την ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ
8. Με το έγγραφο 19822/27.06.2012 ζητήθηκε από τον δεύτερο μειοδότη ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης και με το αριθμ. πρωτ. 23356/23.07.2012 έγγραφο ζητήθηκε η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης .
9. Η σύμβαση κατασκευής τελικά υπεγράφη την 20-09-2012.
10. Με το αριθμ. πρωτ. 32453/31.10.2012 έγγραφό μας ζητήθηκε από την Π.Ε. Φωκίδας νέα χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου, γιατί η αρχική είχε λήξει λόγω της όλης καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης που προκλήθηκε από ενστάσεις και προσφυγές κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου και από την έκπτωση του πρώτου μειοδότη. Τελικά με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 234/22777/19.02.2013 μας χορηγήθηκε νέα άδεια εκτέλεσης έργου.
11. Με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 5483/27-02-2013 δόθηκε εντολή προς τον ανάδοχο για άμεση έναρξη εργασιών.
12. Πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές τομές σε συγκεκριμένα σημεία των πεζοδρομίων από όπου επρόκειτο να διέλθει ο αγωγός ύδρευσης οι οποίες ανέδειξαν ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες (διελεύσεις αγωγών ΟΚΩ, δένδρων, συνδέσεων αποχέτευσης κλπ). Μάλιστα για το θέμα αυτό ο ανάδοχος υπέβαλλε στην υπηρεσία μας τα από 6/3/2013 και 20/3/2013 υπομνήματα όπου αναλύει τα τεχνικά προβλήματα που εντόπισε. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Δελφών, του Γενικού Γραμματέα, του Προϊσταμένου ΔΤΥ, των επιβλεπόντων και εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας αποφασίστηκε η κατασκευή του έργου να γίνει επί του οδοστρώματος αντί του πεζοδρομίου, πλην των περιπτώσεων που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω τεχνικά προβλήματα. Οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας ανέλαβαν την τροποποίηση της μελέτης σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ.
13. Την 25/4/2013 ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 11804 αίτησή του υπέβαλλε τυπική διατομή και οριζοντιογραφία για το έργο οι οποίες δεν είχαν και την σύμφωνη γνώμη του μελετητή και ζήτησε την ταχεία έγκριση έναρξης εργασιών.
14. Με το αρ. πρωτ. 11804/2-5-2013 έγγραφό μας ενημερώσαμε την ανάδοχο εταιρεία ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 31 του Ν 3316/2005 η τροποποιημένη μελέτη πρέπει να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση μελέτη προκειμένου να μπορέσει να λάβει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (τεχνικό συμβούλιο, Διαχειριστική Αρχή, Δημοτικό Συμβούλιο). Μάλιστα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν στο γραφείο του Δημάρχου δήλωσε ότι δεν μπορεί να καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τον μελετητή με το αρ. πρωτ. 12229/2-5-2013 έγγραφό μας να τροποποιήσει την μελέτη καθ΄ολοκλήρου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και στον ανάδοχο με το ως άνω έγγραφο (αρ. πρωτ. 11804/2-5-2013) να μην πραγματοποιήσει καμία εργασία ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
15. Ο μελετητής απέστειλε πλήρη μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προμετρήσεις, πλήρη σειρά σχεδίων κ.λ.π.), ακολούθησε ο έλεγχος αυτής και η υπηρεσία μας ζήτησε την έγκριση των αλλαγών από την Ι΄ΕΠΚΑ και άρχισε την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 του έργου.
16. Ο ανάδοχος εκλήθη τηλεφωνικά πολλές φορές να προσέλθει στην υπηρεσία μας να λάβει γνώση των τροποποιήσεων της μελέτης, του ΑΠΕ, να εκφράσει τις απόψεις του και αν συμφωνεί να υπογράψει τον ΑΠΕ προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των αδειοδοτήσεων (τεχνικό συμβούλιο, Διαχειριστική Αρχή, Δημοτικό Συμβούλιο κ.λ.π) και να αρχίσει η υλοποίηση του έργου. Ο ανάδοχος προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες κωλυσιεργούσε συστηματικά (εγκεφαλικό επιβλέποντος σε κάποιο έργο του) και ύστερα από ασφυκτικές πιέσεις τελικά πρότεινε συνάντηση για το θέμα αυτό με την υπηρεσία μας την Παρασκευή 2 -8-2013 στην οποία και δεν παρουσιάστηκε.
17. Ύστερα από τα ανωτέρω ο ανάδοχος εκλήθη από το Δήμαρχο σε σύσκεψη επί του θέματος η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6-8-2013 με την συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα, του Πρ/νου ΔΤΥ και των επιβλεπόντων του έργου. Ο ανάδοχος χωρίς να έχει λάβει γνώση του Α.Π.Ε. ρώτησε μόνο αν έχει παραμείνει στην αποκατάσταση των σκαμμάτων η στρώση του σκυροδέματος. Λαμβάνοντας θετική απάντηση ζήτησε να καταργηθεί αυτή στις δευτερεύουσες οδούς και έλαβε την απάντηση ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι θα θιγεί η ποιότητα του έργου και θα τροποποιηθούν οι προδιαγραφές του, γεγονός μη νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και την εγκύκλιο 36/2005. Στην συνέχεια δήλωσε ότι θα λάβει γνώση του ΑΠΕ και θα εκφράσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του. Την ίδια ώρα που εσυζητείτο το θέμα στο γραφείο του Δημάρχου, στα Γραφεία της ΔΤΥ επιδόθηκε με Δικαστικό Επιμελητή αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί διαλύσεως της εργολαβικής σύμβασης του έργου που έλαβε αρ. Πρωτ. 22574/6-8-2013.
18. Στην αίτηση αυτή, ο ανάδοχος επικαλούμενος τις παραγράφους 2β και 7 του άρθρου 62 του Ν3669/2008, στις οποίες αναφέρεται το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης εάν οι εργασίες μετά την έναρξή τους διακοπούν με διαταγή ή υπαιτιότητα του κυρίου του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την διακοπή των εργασιών, ζητά την αποδοχή της αίτησης και την διάλυση της σύμβασης.
19. Με την αρ. πρωτ. 22574/13-8-2013 απόφασή του ο πρ/νος Δ.Τ.Υ απορρίπτει την αίτηση διάλυσης της σύμβασης και καλεί εκ νέου τον ανάδοχο για την υπογραφή του 1ου ΑΠΕ.
20. Η εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ καταθέτει ένσταση κατά της με αρ. πρωτ. 22574/13-8-2013 απόφασης του Πρ/νου της ΔΤΥ του Δήμου Δελφών με την οποία απερρίφθη η από 6-8-2013 αίτησή της περί διαλύσεως της εργολαβίας του έργου και κατά κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης(26/8/2013).
21. Στις 22/8/2013 η εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ζητά να της σταλεί με FAX ο 1ος ΑΠΕ για να ενημερωθεί.
22. Στις 4/9/2013 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε ένσταση κατά του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου ΠΚΝΤΜΕ και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης που έλαβε αρ. πρωτ. 25466, καθώς και αίτηση για επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από το ΤΣΜΕΔΕ ποσού 299.905,00€ που έλαβε αρ. πρωτ. 25461.
23. Με την 261/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εξέτασε τις ενστάσεις και αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των ενστάσεων της ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ , την διάλυση της σύμβασης του έργου και την επαναδημοπράτησή του με την νέα τροποποιημένη μελέτη.
24. Με την 268/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ακύρωσε την προηγηθείσα 261/2013 απόφασή της για τυπικούς λόγους και επανεξέτασε τις ενστάσεις και αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των ενστάσεων της ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ , την διάλυση της σύμβασης του έργου και την επαναδημοπράτησή του με την νέα τροποποιημένη μελέτη.
25. Με την αρ. πρωτ. 31258/21-10-2013 απόφαση του Πρ/νου Δ.Τ.Υ. επήλθε η διάλυση της σύμβασης.
26. Με την 302/2013 απόφαση το Δ.Σ. ενέκρινε και παρέλαβε την νέα μελέτη του έργου πρ/σμού 1.087.000,00€
27. Την 7-11-2013 υπεβλήθη στην ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας τροποποιητικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης σύμφωνα με την νέα μελέτη και αναμένεται η σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επαναδημοπράτησης του έργου.
28. Το έργο δημοπρατήθηκε την 20/5/2014 και με την αρ. 173/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής κατακυρώθηκε η δημοπρασία του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», στην μειοδότρια εταιρεία «ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΤΕ», με ποσοστό έκπτωσης 49,60%, η οποία και δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης.
29. Με την αρ. 140/2015 (ΑΔΑ: 7ΛΛ7Ω9Θ-ΑΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας Κ/ξία «ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡ» που προσέφερε μέση έκπτωση 47,81%.
30. Επειδή η προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2007-2013 έληγε την 31-12-2015 η Δ.Α δεν έδωσε έγκριση συμβασιοποίησης του έργου και η απόφαση ένταξης ανακλήθηκε με την αρ. πρωτ. 1013/15/03/2016 απόφαση περιφερειάρχη.
31. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την αρ. πρωτ. 2091/13/03/2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και συνεχίστηκε η διαδικασία συμβασιοποίησης του έργου.

Σωτήριος Σωτηρόπουλος
Δ/ντής ΔΕΥΑ.Δ.Δελφών

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΙΑ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΡΕ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΕ? ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ? ΠΟΥ ΤΗ ΒΡΉΚΑΤΕ ΤΗ ΠΡΑΞΗ,ΜΑΓΙΚΑ ΚΑΝΑΤΕ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή