Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

ΕΝΑ ΠΟΙΚΙΛΟ 43 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (και με την καθιερωμένη ...νιοστή αναμόρφωση του προϋπολογισμού) -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                Άμφισσα   15 / 05  /2017          
               ΠΡΩΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 10575
                             
Παρακαλούμε όπως την     19 η   Μαϊου  2017,  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα   18.30΄  προσέλθετε  στην Άμφισσα και στο Δημοτικό Κατάστημα (ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στην  πλατεία  Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
 1. 1. Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 2279/20.04.2017 (Α.Π. 8747/24.04.2017 δικό μας) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1 ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 2. 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 3. 3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. 4. Επιστροφή παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στις καταβαλλόμενες αποδοχές μηνός Οκτωβρίου 2015 σε δύο υπαλλήλους του Δήμου μας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. 5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών για πρόστιμα ΤΑΠ και δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. 6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επαναβεβαίωση στο σωστό παραβάτη. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. 7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα τελών ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 8. 8. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) «Επιτροπή Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 9. 9. Τροποποίηση της αριθ. 242/06.06.2016 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών ως προς τον τρόπο υλοποίησης του έργου με τίτλο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 10. 10. Έγκριση μελέτης αναβάθμισης κεντρικού πεζοδρόμου στην περιοχή Γυμνασίου της ΔΚ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 11. 11. Έγκριση παραλαβής μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ , Α.Μ. 04/2017, του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 12. 12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 13. 13. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 14. 14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 15. 15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 16. 16. Έγκριση τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 17. 17. Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 18. 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ ΚΑΙ  Ν.Α.ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 19. 19. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000  € (χωρίς ΦΠΑ). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 20. 20. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 21. 21. Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στ.Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος και του Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ΄ άρθρο 101 του Ν.3852/2010. . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 22. 22. Έγκριση μελέτης κόμβου της ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ.  Άμφισσας) από Λαμία. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 23. 23. Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού Φρουρίου της Δ.Κ.  Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 24. 24. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών.
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 1. 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εκδήλωση στο Μουσείο Δελφικών Εορτών για τα 90 χρόνια από τις πρώτες  Δελφικές Εορτές. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 2. 26.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις στο Κρόκι (Παλιοπαναγιά Παρνασσού). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 3. 27. Έγκριση μελέτης και χωροθέτηση προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 4. 28. Επί αιτήσεων Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για επιχορήγηση (άρθρο 202 Ν.3463/2006). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 5. 29. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2017,στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 6. 30. Έγκριση τέλεσης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2017, στον δημοτικό χώρο στη θέση «Ρεσινίκος» της Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 7. 31. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς. Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 8. 32. Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου καταστήματος στην πλατεία της Τ.Κ. Μαριολάτας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 9. 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης ιστορικής μνήμης στη θέση «Αγία Τριάδα» της Τ.Κ. Καλοσκοπής. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 10. 34. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης  εκδήλωσης  "Μάχη Ντρέμισσας"  Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 11. 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ.Ε. Ιτέας για γιορτή αθλητισμού. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 12. 36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στη Δ.Ε. Ιτέας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 13. 37. Κατανομή της δεύτερης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).
 14. 38. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).
 15. 39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στον ΚοιΣΠΕ Φωκίδας για την υλοποίηση του περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης βάσει της υπ΄ αριθ. 480/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου Δ.Σ.).
 16. 40. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 17. 41. Επί αιτήματος Κινέζικου Δήμου Rizhao για υπογραφή δήλωσης πρόθεσης ανάπτυξης σχέσεων και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Δήμων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 18. 42. Εγκριση συνεργασίας του Δήμου Δελφών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων (Animart). . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 19. 43. Ορισμός αναπληρωτή τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Περιφ. ΦοΔΣΑ Στ.Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
                                                   Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              
                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

5 σχόλια:

 1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα 36 !!
  Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των θεμάτων (http://www.dimosdelfon.gr/attachments/article/1729/(19.05.2017)%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf)
  Υπάρχει Φιλοδασικός Σύλλογος Ιτέας «Η ΑΜΑΔΡΥΑΣ» ; Ποιοι των απαρτίζουν ;
  Είναι ενεργός η ανενεργός αυτή τη στιγμή ;
  Ποιο είναι το έργο του τα τελευταία χρόνια ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχει φίλε μου. Ασχολείται με μικρές αναδασώσεις, αλλά έχει χρόνια να εμφανιστεί. Έχει μόνο ένα μέλος και συμπτωματικά είναι ο σύζυγος της Λιάνας!!!

   Διαγραφή
 2. Είναι σίγουρο ότι έχει μόνο ένα μέλος ;
  Από που προκύπτει αυτό ;
  Τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του παρελθόντος τι έγιναν ;
  Το καταστατικό του Συλλόγου που έχει κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο τι αναφέρει ; Γνωρίζει κάποιος ;
  Πιθανός είναι Σύλλογος "βιτρίνα" για κάποιο λόγο ;
  Με βάση τα λεγόμενα του παραπάνω μηνύματος φαίνεται να είναι ανενεργός.
  Περίεργα πράγματα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι μόνες "αναδασώσεις" που θυμάμαι να έγιναν είναι αυτές στα Μεταλλεία όταν είχαν έρθει για αυτοψία - επιθεώρηση από το Υπουργείο Πολιτισμού.
  Ο νοών νοείτω για ποιόν δούλευε ο σύλλογος !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σύμφωνα με την καινούργια πρόσκληση : http://www.dimosdelfon.gr/attachments/article/1730/9.%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(22.5.2017).pdf
  η συνεδρίαση μετατίθεται για τις 22/5/2017 και το επίμαχο θέμα φέρει πλέον την αρίθμηση 38.
  Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι αν έχει κατατεθεί κάποιο αίτημα στο Δήμο Δελφών από το συγκεκριμένο σύλλογο/σωματείο, αλλιώς με ποια κριτήρια επιλέχθηκε και γιατί η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου δεν μπορεί από μόνη της να υλοποιήσει την δενδροφύτευση.
  Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, που παρατίθεται παρακάτω, ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν αναφέρεται http://www.dimosdelfon.gr/index.php/syllogoi
  Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, που παρατίθεται παρακάτω, αναφέρεται ότι στο παρελθόν η κα Λ. Πιλάλα - Τσακίρη, σύζυγος του Π. Τσακίρη, είχε συμμετάσχει στο σύλλογο ΑΜΑΔΡΥΑΣ
  http://www.dimosdelfon.gr/attachments/article/448/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BB%CE%B1%20.pdf
  Στην ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η κα Π. Τσακίρη και προβάλλονται οι θέσεις και ενέργειες της νυν Αντιδημάρχου, αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο παρατίθεται παρακάτω, ότι αντιπρόεδρος του συλλόγου είναι ο κ. Γ. Πιλάλας
  http://fokidatv.blogspot.gr/2013/05/o_20.html
  Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι τα (πρώην και νυν) μέλη του συλλόγου έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους και συνεπώς ο σύλλογος είναι «οικογενειακή υπόθεση»

  ΑπάντησηΔιαγραφή