Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΙΟΥ (περί των 2 Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων)

                                                        ΑΜΦΙΣΣΑ : 9/05 /2017
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σωκράτους 111, Λάρισα 413 36
 1. Γενικό Γραμματέα :
Κον Ηλία Τσέλιγκα
 1. Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Φωκίδας
Στάλλου 9, 33100, Αμφισσα
Κα Φουσέκα .
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
 1. 1)  Γεωργίου Δρακάκη Δημοτικού Συμβούλου, επικεφαλή παράταξης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δελφών , κατοίκου Δημοτικής κοινότητας Ιτέας  Καποδιστρίου 11 Τηλ  6972235391.
 2. 2)  Ηλία Λύτρα ιδιοκτήτη τοπικής εφημερίδας «Αγών Ιτέας» κατοίκου Ιτέας Ηρώων 25, 33200 Τηλ . 2265032444
 3. 3)  Χαράλαμπου Μαρκάτου ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού Galaxiasfm κατοίκου Αμφισσας Καλογήρου 5 Τ.Κ : 33100 Τηλ. 6974856113
 4. 4)  Ευσταθίου Μαλάκη κατοίκου Ιτέας Λεωφ. Αστιγγος 3  Τηλ. 6974046919
Προσφεύγουμε ενώπιων σας και ζητούμε την ακύρωση των προβαλλομένων αποφάσεων 8/130/27.04.2017 (Σχετικό 1) και 8/131/27.04.2017 (Σχετικό 2) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών , για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους :

 1. 1. Λήψη απόφασης κατά τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δελφών με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», ως αυτοτελούς.
Ο Νόμος 3852/2010 άρθρο 103 παρ. 3 αναφέρει ότι : Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από αίτηση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να διατηρηθούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δήμων εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση.
Στην περίπτωση του Δημοτικού Λιμενικού Γαλαξειδίου δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι καθόσον  δεν πρόκειται περί δραστηριότητας ευρύτερης αναγνώρισης , εξειδικευμένου αντικειμένου και μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης κλπ . Το δημοτικό λιμενικό Γαλαξειδίου συστάθηκε όπως όλα τα δημοτικά λιμενικά στην χώρα και μάλιστα ενεργοποιήθηκε προσφάτως με την διαπιστωτική πράξη 45/4327 22-01-2015 (Σχετικό 3) της αποκεντρωμένης διοίκησης  θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  .
Η εισήγηση του δημάρχου για την αιτιολόγηση της αυτοτέλειας σύμφωνα  με την οποία το συγκεκριμένο Δημοτικό Λιμενικό Λειτουργεί υποδειγματικά (εισπράττει τα οφειλόμενα κλπ) ουδόλως δικαιολογεί την αυτοτέλεια παρά πρόκειται για θέματα διοίκησης της καθημερινότητας  , επίσης η ιστορικότητα στην οποία αναφέρεται ο Δήμαρχος για την ναυτική παράδοση του Γαλαξειδίουεκφράζεται μέσω του Ναυτικού ΚΑΙ Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου  και ουδεμία σχέση έχει με την ύπαρξη και αυτοτέλεια λιμενικού ταμείου ! Επίσης  την ζώνη λιμένα Γαλαξειδίου  έως την ανάληψη αρμοδιοτήτων από τον ΔΗΜΟ το 2015 σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας διαχειριζόταν επί δεκαετιών το Νομαρχιακό Λιμενικό Φ ωκίδας .
Επίσης  ο Δήμος  Δελφών σύμφωνα με την ΑΡΧΙΚΗ απόφαση 13/2012 (Σχετικό 4) «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξειδίου « (και με τις μετέπειτα τροποποιητικές αποφάσεις περί συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου  15/281/2014 κ 18/353/2014 –(Σχετικά 5,6)) ΔΕΝ είχε αποφασίσει περί Αυτοτέλειας  ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ !! Σκοπός ΗΤΑΝ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ με την απορρόφηση της  ζώνης λιμένα της Ιτέας και μετονομασία αυτού σε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  δηλαδή η μετάλλαξή του από Δημοτικό Λιμενικό Γαλαξειδίου σε Δημοτικό Λιμενικό Δήμου Δελφών .
Αυτή δε η διακηρυγμένη θέση ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ  τόσο από την εισήγηση της απόφασης 13/2012 (σχετικό 4) αλλά και από την απόφαση 13/265/13.08.2012 (σχετικό 7) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον χερισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (Δημοτικά λιμενικά ταμεία) …»  όπου σύμφωνα με την σχετική απόφαση  ο Δήμος Δελφών ανέθεσε  στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Αγγελο Πραγιάτη να κινηθεί εξωδίκως εκπροσωπώντας τον Δήμο  σε όλα τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες  προκειμένου να ολοκληρωθεί αρχικά η μετάβαση στο Δημοτικό Λιμενικό Γαλαξειδίου αλλά ΚΥΡΙΩΣ να πραγματοποιήσει τις ίδιες ενέργειες  κλπ προκειμένου να επιτευχθεί η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ του Δημοτικού Λιμενικού Δήμου Δελφών που θα καλύπτει  ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ  έναντι αμοιβής 3000 ευρώ εις βάρος του κωδικού 00-6111 του προυπολογισμού του 2012 .  και μάλιστα θα καταβληθεί τμηματικά με την πρόοδο
των εργασιών και πάντως το μισό του εγκεκριμένου ποσού θα καταβληθεί
στον δικηγόρο με την ολοκλήρωση και παράδοση της ανατεθειμένης
εργασίας και κυρίως την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δελφών. (Σχετικό 7)
Η απόφαση αυτή ουδέποτε ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ  ή τροποποιήθηκε !
Συνεπώς για όλους τους ανωτέρω λόγους δεν δικαιολογείται η Αυτοτέλεια .

 1. 2. Λήψη απόφασης για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας στο Δήμο Δελφών (άρθρο 28 Ν.2738/99) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» και έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας.
Βάσει του Ν. 3852/2010 Κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. η οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον ίδρυση ΝΠΔΔ για κατ’ εξαίρεση λόγους δεν αφορά την δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων του ενός  Λιμενικών ταμείων . Δεδομένου ότι ο Δήμος Δελφών έχει ήδη συστήσει και λειτουργεί το Δημοτικό Λιμενικό Γαλαξειδίου με την διαπιστωτική πράξη της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 65/4327 22-01-2015 (Σχετικό 3) Δεν δύναται να ιδρύσει και δεύτερο Δημοτικό Λιμενικό
Άρθρο 103
Σύσταση - Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α)  Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Είναι σαφές ότι ο Δήμος Δελφών προσπαθεί τεχνιέντως με τις αποφάσεις 8/130/27.04.2017 και 8/131/27.04.2017 να δημιουργήσει τετελεσμένα και να συμπαρασύρει την δημόσια διοίκηση σε παράνομες αποφάσεις και να ιδρύσει δύο λιμενικά ταμεία σπαταλώντας πολύτιμους δημοτικούς πόρους .
Για τους παραπάνω λόγους προσφεύγουμε ενώπιων σας και ζητούμε, νόμιμα και εμπρόθεσμα, την ακύρωση των προσβαλομένων αποφάσεων .
Οι προσφεύγοντες
 1. 1)  Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ    
 2. 2)  Η. ΛΥΤΡΑΣ  
 3. 3)  Ε. ΜΑΛΑΚΗΣ    
 4. 4)  Χ.  ΜΑΡΚΑΤΟΣ

1 σχόλιο:

 1. Δέν έχω παρακολουθήσει τίς τελευταίες εξελήξεις τής νομοθεσίας περί Λιμενικών Ταμείων.
  Πρίν 12μέ 15 χρόνια πού ασχολήθηκα βρέθηκα μπροστα σέ ένα κυκεώνα νόμων, προδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων κ.τ.λ.
  Καμμία κωδικοποίηση.

  Η ουσία είναι ότι τά λιμενικά ταμεία ξέφυγαν εδώ καί δεκαετίες ίσως από τό σκοπό δημιουργίας τους πού ήταν "η εύρυθμη λειτουργία τού λιμένος" καί έγιναν κατά τή γνώμη μου όργανα αλλοτρίων συμφερόντων καί κέντρα διαφθοράς.

  Βελτίωση τής κατάστασης αυτής θά αποτελέση κατά τή γνώμη μου η επιστροφή στίς ρίζες, δηλ κάθε λιμάνι καί δικό του λιμενικό ταμείο, καί οι ακτές καί παραλίες εκτός ορίων λιμένος δημόσια αγαθά.

  Κ.Η.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή