Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ


                           ΑΜΦΙΣΣΑ, 21.12.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 63/2015

ΘΕΜΑ: “Μείωση ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες”.


Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ΄ αρ. 300/13-10-14 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 361/23-9-2015 και 447/16-11-2015 Αποφάσεις, αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Δικαιούχοι της ανωτέρω ρύθμισης είναι όσοι ανήκουν στις κατωτέρω κοινωνικές ομάδες:
Α. Οικονομικά αδύναμοι
Β. Ανάπηροι
Γ. Πολύτεκνοι (Ν.860/5-1-1979, Ν.3454/7-4-2006 και αρθ. 1 παρ. 21 του Ν.2247/1994).
Οι ανωτέρω οφείλουν να προσκομίσουν στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της κάθε Δημοτικής Ενότητας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός υδρομέτρου,
Β. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και
Γ. Ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν:
Οικονομικά αδύναμοι
  • Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών.
Ανάπηροι
  • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Κ.Ε.Π.Α. στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 50%).
Πολύτεκνοι
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
  • Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. (Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών ή στα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της κάθε Δημοτικής Ενότητας και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 7ΚΟ6Ω9Θ-ΨΑΗ, ΑΔΑ: Ω2ΑΩΩ9Θ-ΒΑΥ, ΑΔΑ: Ψ45ΨΩ9Θ-ΛΤΡ) όπου έχουν αναρτηθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.

------------------------------------------------------------------------------------------
Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου