Τρίτη 21 Απριλίου 2020

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Άμφισσα 16-4-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Δελφών με την αριθμ. 7/68/14-4-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΒΩ46ΜΩΟΑ-ΚΣΒ) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εφαρμόζει πρόγραμμα διακανονισμών για οφειλές από τέλη ή δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης ως εξής:

Προκειμένου να υπάρξει διακανονισμός λογαριασμού νερού θα πρέπει ο χρήστης ή ιδιοκτήτης να οφείλει λογαριασμό νερού στην Επιχείρηση. Ειδικότερα:

Οι διακανονισμοί πληρωμής οφειλών λογαριασμών νερού να γίνονται ως ακολούθως:

Α. Το ποσό πάνω από το οποίο γίνονται διακανονισμοί και οι κατηγορίες κλιμάκωσης αυτών
 1. Το ποσό πάνω από το οποίο θα γίνονται οι διακανονισμοί είναι 30 € και άνω.
 2. Οι κατηγορίες κλιμάκωσης των διακανονισμών έχουν ως ακολούθως:
  1. Από 31 € ως 200 €
  2. Από 201 € ως 500 €
  3. Από 501 € ως 1.500 €
  4. Από 1.501 € ως 4.000 € και
  5. Από 4.001 € και άνω

Β. Η διάρκεια των επιτρεπόμενων δόσεων ανά κατηγορία και κλίμακα
 1. Οι κατηγορίες κλιμάκωσης των διακανονισμών έχουν ως ακολούθως:
  1. Από 31 € ως 200 € έως πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  2. Από 201 € ως 500 € έως δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  3. Από 501 € ως 1.500 € έως είκοσι τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  4. Από 1.501 € ως 4.000 € έως τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  5. Από 4.001 € και άνω σαράντα οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ.
 3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
 4. Ο οφειλέτης οφείλει πέραν των δόσεων που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του, ώστε μέσα από την ρύθμιση να μην δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα με τα υπόλοιπα των οφειλών.
 5. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής του παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με την προϋπόθεση ότι για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη στην ΔΕΥΑ, το αργότερο ως και τις 30-6-2020.
 6. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εφάπαξ εξόφληση του 50% της οφειλής του παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για ποσά άνω των 1.000,00 €, με την προϋπόθεση ότι για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη στην Δ.Ε.Υ.Α., το αργότερο ως και τις 30-6-2020.
 7. Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (30-6-2020) οι διακανονισμοί θα γίνονται για τα αντίστοιχα όρια, χωρίς όμως την απαλλαγή των προσαυξήσεων.
 8. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Οι υφιστάμενοι σήμερα οφειλέτες έχουν την δυνατότητα ως και τις 30-6-2020 να επαναϋποβάλλουν αιτήματα ρύθμισης για να υπαχθούν στις βελτιωτικές διαδικασίες που προβλέπονται από τους νέους διακανονισμούς, για το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται διακανονισμός στον ίδιο καταναλωτή πριν την παρέλευση διετίας από προηγούμενο διακανονισμό του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Οικονομικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κα. Δήμητρα Υψηλάντη τηλ. 22650 79183 email: info@deyadelphi.gr).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου