Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

"ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" : ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ 
Κα Πονήρη-Σεγδίτσα

Κα Πρόεδρε του ΔΣ ,
Σχετικά με την σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ 15 Απριλιου 2020 
Όπως σας έχουμε πολλάκις επισημάνει εμείς η Δημοτική μας παράταξη «ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» δεν αποδέχεται την διαδικασία σύγκλησης του ΔΣ διά ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ εφόσον  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι θέματα μιας τακτικής συνεδρίασης  και όχι κατεπείγοντος χαρακτήρα και θα απέχουμε της συνεδρίασης . Εχουμε δε προσφύγει αρμοδίως.....


Σας έχουμε επεξηγήσει και αναφερθεί στον νόμο ο οποίος ΝΟΜΟΣ είναι πάνω απόλα και όχι φυσικά οι ερμηνείες του οποιουδήποτε εργαζόμενου (δια εγκυκλίου) στο Υπουργείο εσωτερικών  .
Διότι η δια περιφοράς συνεδρίαση  προβλέπεται ως εξαίρεση στο νόμο και μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις  και πάντοτε με αιτιολόγηση του κατεπείγοντος.  Εν προκειμένω το κατεπείγον καταστρατηγήθηκε.
Ο νομοθέτης  έχει προσδιορίσει με απόλυτη σαφήνεια τις διαφορετικές περιπτώσεις  και τις  διαδικασίες σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου . Η δια περιφοράς συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ισχύει ΜΟΝΟΝ για κατεπείγοντα θέματα και στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.  Επίσης, πριν την έναρξη της συζήτησης, το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Δείτε παρ.5  Άρθρο 67 ΝΟΜΟΥ 3852/2010  όπως βελτιώθηκε με το  Άρθρο 74 ΝΟΜΟΥ 4555/2018 και  Παρ.1 Άρθρο 184  ΝΟΜΟΥ 4635/2019 .
Η δια περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται κυρίως στις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019.   Συγκεκριμένα   η παράγρ. 1 του άρθρου 184 έχει ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται  κίνδυνος εκ της αναβολής,  είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση».
Η διάταξη αυτή αποτελεί νόμο, που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και έχει εκδοθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνεπώς έχει αυξημένη τυπική ισχύ και υπερτερεί έναντι άλλων διατάξεων,  που δεν περιλαμβάνονται σε νόμο .

Επίσης

Στην πρόσκληση που αποστείλατε  για σύγκληση του ΔΣ στις 15/04/2020 ,  αν και αναφέρετε   τους νόμους,  που προβλέπουν το κατεπείγον,  βάσει των οποίων πρέπει να γίνεται η σύγκληση του ΔΣ   ήτοι:  ν. 3852/10  άρθρο 67 και ν. 4635/19  άρθρο 184,  άρα γνωρίζετε τόσον  εσείς όσο και τα μέλη του ΔΣ , ότι ΜΟΝΟΝ για κατεπείγοντα θέματα λαμβάνονται αποφάσεις  δια περιφοράς της συνεδριάσεως,   παρόλα αυτά συνεχίζετε  στην λήψη  παράνομων  αποφάσεων,.

ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Γεώργιος Δρακάκης
Προκόπης Δεσποτίδης Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου