Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ 1965 : Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (τότε βασιλέα) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (τότε πρωθυπουργό)


Ιουλιανά

  Το βράδυ της 8ης Ιουλίου 1965, καταφθάνει στο Καστρί Αττικής στην οικία του Γεωργίου Παπανδρέου, ο αγγελιοφόρος του τότε βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνου και του επιδίδει (την παρέλαβε ο Ανδρέας Παπανδρέου) επιστολή, με την οποία ο αχυράνθρωπος βασιλιάς ζητούσε, ούτε ολίγον ούτε πολύ, ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας, "να συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις του". Τμήματα αυτής της επιστολής αναδημοσιεύουμε πιο κάτω.
  Αυτή ήταν η αρχή της δραματικής εκείνης εβδομάδος του Ιουλίου του 1965, της οποίας η κατάληξη ήταν η ορκωμοσία της Κυβερνήσεως των αποστατών, στις 15 του ιδίου μήνα, υπό τον Αθανασιάδη Νόβα.  Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.  Και τα πρόσωπα και τα γεγονότα και οι συνέπειες από εκείνες τις ανόητες ενέργειες του "άνακτος".  Σήμερα έχουμε την επέτειο.
Η επιστολή :
****************************
"Εν Κερκύρα τη 8η Ιουλίου 1965
Κύριε πρωθυπουργέ
...Η κατάστασις της χώρας είναι ανώμαλος και ανησυχητική, καθιστώσα επείγουσαν, κατά την γνώμην μου, την λήψιν ριζικών και αδιαβλήτων από πάσης πλευράς μέτρων αποκαταστάσεως του σοβαρώς κλονισθέντος κράτους δικαίου, εδραιώσεως της νομιμότητος και επαναφοράς του αισθήματος της ασφαλείας και της τάξεως.
Ανώμαλος κατέστη η κατάστασις, αφ' ης στιγμής εκ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία υπάγεται προσωπικώς εις υμάς και διοικείται υπό προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης σας, εξεπορεύθη συνωμοτική οργάνωσις εις τας ενόπλους δυνάμεις, μοναδικόν σκοπόν έχουσα την ανατροπήν του Συντάγματος της χώρας και την επιβολήν δικτατορίας ελεεινής μορφής, αποκρουστικής εις πάντα ελεύθερον άνθρωπον... Κινδυνεύει να καταλυθή η νομιμότης, το κράτος δικαίου εξ ενεργειών, αποδεικνυομένων δι' απτών αποδείξεων, της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αναγορευθείσης εις ελεγκτήν της νομιμότητος και επεμβαινούσης εις το έργον της στρατιωτικής δικαιοσύνης προς επηρεασμόν των ανακρίσεων...
Τας επεμβάσεις αυτάς ενισχύετε και υποθάλπετε, καίτοι, δια λόγους τους οποίους δεν θα ήθελα να αναφέρω, ανυπερβλήτους και εξ αντικειμένου δεδομένους, η θέσις υμών εν συναρτήσει προς την υπόθεσιν της συνωμοσίας εις τας ενόπλους δυνάμεις έχει από καιρού καταστή εξαιρετικώς ευαίσθητος και λεπτή...
Γνωρίζω καλώς ότι εκ πηγών στενώτατα προσκειμένων προς υμάς ενεπνεύσθησαν αι προειδοποιήσεις και αι απειλαί εναντίον μου, αι ομοιάζουσαι προς εκβιασμόν...
Σας καλώ να καταδικάσετε δημοσία την εναντίον μου συκοφαντικήν εκστρατείαν και να λάβετε σύντομα και αμέσου αποδόσεως μέτρα διαλύσεως πάσης οργανώσεως ή προπαρασκευής λαοκρατικών εκδηλώσεων ή στάσεων, προαρασκευαζομένων υφ' οιονδήποτε πρόσχημα προς υποδούλωσιν του ελληνικού λαού και κατάλυσιν της λαϊκής κυριαρχίας και των ατομικών ελευθεριών...
Θεωρώ ότι αποτελεί υποχρεώσίν σας η άμεσος και άνευ δισταγμού πραγματοποίησιν των όσων σας ζητώ. Η προειδοποίησίς μου αύτη είναι η τελευταία".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου