Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ "ΑΝΑΓΚΕΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

 (Ποιός είπε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο;...)

                                                                                ΑΜΦΙΣΣΑ, 14.08.2020

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 86/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκσυγχρονίζουμε το στόλο των οχημάτων μας, θέτοντας σταθερές βάσεις για το μέλλον του Δήμου μας


Ο Δήμος Δελφών ξεκίνησε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 341.199,64 € με ΦΠΑ.

Η προμήθεια περιλαμβάνει:

  • Τέσσερα (4) οχήματα ημιφορτηγά τύπου pick-up 4χ4.

  • Τρία (3) οχήματα ημιφορτηγά τύπου pick-up 4χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των χειμερινών μηνών.

  • Δύο (2) επιβατικά οχήματα 4χ4 τύπου SUV ή τζιπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

  • Ένα (1) ηλεκτροκίνητο επιβατικό όχημα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δικαίωμα να εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑ

ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK UP ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ)219.1024.380

Β

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ SUV Η ΤΖΙΠ

38.442

760

Γ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

17.617

350Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 24/8/2020 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 21/9/2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr με Συστημικούς Αριθμούς: 96086, 96087, 96088, 96089 και 96090, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών, στη διεύθυνση (URL): http://www.dimosdelfon.gr .

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 10/9/2020, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την προμήθεια των οχημάτων και του συνοδευτικού εξοπλισμού, ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής δήλωσε: ‘Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες για το τρέχον έτος, όπως τη θέσαμε κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του 2020 και μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανανέωση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας. Είναι επιτακτική ανάγκη ο εκσυγχρονισμός του στόλου των οχημάτων μας, η ασφάλεια των μετακινήσεων, η κάλυψη σημαντικών αναγκών και η ελαχιστοποίηση των ήδη υπέρογκων εξόδων, λόγω παλαιότητας του στόλου μας.’

Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου