Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ''

 
                                             ΑΜΦΙΣΣΑ, 20/02/2015
                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. οικ. 4128

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Ηλεκτ. Δ/νση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Ο Δήμος Δελφών
Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος:
«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
Του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στα πλαίσια των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του Ν. 4052/12, όπως ισχύει


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/ τις ενδιαφερομένους/ες (μόνιμους κατοίκους του Δήμου Δελφών), που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα:
 • Είναι άστεγοι και έχουν καταγραφεί από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών


Στα πλαίσια του Προγράμματος και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν θα ωφεληθούν δέκα (10) άστεγοι (σύμφωνα και με το Ν. 4052/12). Αναλυτικά προβλέπεται:
 • η κάλυψη ενοικίου για χρονικό διάστημα εννέα μηνών για 4 ωφελούμενους.
 • η καταβολή μηνιαίου επιδόματος για δαπάνες σίτισης για χρονικό διάστημα δέκα μηνών για 4 ωφελούμενους.
 • 8 ωφελούμενοι να προωθηθούν στην απασχόληση μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.
 • 2 ωφελούμενοι να υποστηριχτούν στη δημιουργία νέας επιχείρησης.
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών (Γιδογιάννου 31, Άμφισσα ΤΚ 33100, υπεύθυνη κα Οικονομοπούλου Αντιγόνη, τηλ. 2265350533).
Μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα:
 1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας.
 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 3. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή έντυπο Ε1, όπως αυτό υποβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2014.
 6. Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 01.01.2015 (Έντυπο Ε9).


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την Τρίτη 24/02/2015 έως και την Παρασκευή 06/03/2015 και ώρες 09:00πμ- 13:00μμ στα γραφεία του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας (Γιδογιάννου 31, Άμφισσα ΤΚ 33100, υπεύθυνη κα Οικονομοπούλου Αντιγόνη, τηλ. 2265350632).


Η αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουμένων του Προγράμματος θα διενεργηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο βάσει των κατατεθειμένων δικαιολογητικών και όποιων άλλων νόμιμων δικαιολογητικών έχει δικαίωμα να ζητήσει αυτεπάγγελτα ο νόμιμος δικαιούχος.


                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ


                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου