Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Άμφισσα 26 / 01 /2017
                                                                           ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 1542

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την 30 η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00 ́ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:


1. Έγκριση έκθεσης, των τεθέντων στόχων και των άμεσων βασικών πολιτικών
διεκδικήσεων για τον ελαιώνα της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της μοριοδότησης
εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού εντός επικράτειας Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης και την αποδοχή του τρόπου
χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»
και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη
Κινητικότητα» για το έτος 2016. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
4. Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 55/9.1.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας
ένταξης της πράξης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ με κωδικό ΟΠΣ 5002170 στο Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020». (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη
Δ/νσης Προγρ/σμού)
5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
6. Λήψη απόφασης διερεύνησης για ανταλλαγή οικοπέδου στην ΔΚ Άμφισσας
(Μόσχου, Λεωφ. Καραμανλή, Άμφισσα) και ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων
για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων άρθρ. 186 παρ. 5 του Ν.3463/ΔΚΚ.
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
7. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν.
προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών.)
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β ́ ΦΑΣΗ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν.
προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών.)
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν.
προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών.)
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών.)12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών.)
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ
 ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών.)
14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β ́ΦΑΣΗ»
(ΟΠΣ 5001154). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Τεχνικών
Υπηρεσιών.)
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Τεχνικών
Υπηρεσιών.)
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (κύρια και συμπληρωματική σύμβαση). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος
Λύτρας, αν. προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών.)
17.  ́Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος
Λύτρας, αν. προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών.)
18. Aντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α ́/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Δελφών, λόγω νεοεκλεγέντος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. (Εισηγητής:
κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
19. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Β ́/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
20. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γιάννη Κτιστάκι για τον χειρισμό της
αιτήσεως του Δήμου Δελφών ενώπιον του Αρείου Πάγου για την υπόθεση της
πλατείας Θεάτρου στην ΔΚ Ιτέας του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
21. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤ. ΜΑΝΑΙΟΣ οικ. έτους 2017 – έγκριση πίνακα
Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2017 και ένταξή του στο
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δελφών έτους 2017. (Εισηγητής:
κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου