Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 1% ΤΩΝ Α.Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, 10.8.2023    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατόπιν ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας σχετικά με την παραλαβή και επεξεργασία των βεβαιώσεων των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού

για δικαιούχους που δε συμπεριλαμβάνονταν στον Προσωρινό Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, και επικαιροποίησης αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, στις 08/08/2023, τον Οριστικό Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ.


Για το Δήμο Δελφών αφορά τους κατοίκους εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων:

Άμφισσας

Δεσφίνας,

Δελφών,

Λίλαιας,

Επταλόφου,

Γαλαξιδίου,

Αγίων Πάντων,

Βουνιχώρας και

Πεντεορίων.


Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html 

στην κατηγορία: «Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020».

Τα ποσά που αντιστοιχούν στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου